LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Postdoktor i pedagogikk

Søknadsfrist: 15.08.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for Humaniora og pedagogikk er det ledig en åremålsstilling 100 % stilling som postdoktor i pedagogikk, tilknyttet Institutt for pedagogikk, for en periode på 2 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand/Grimstad. Tiltredelse 1. januar 2022, eller etter avtale.

Instituttet har for tiden ca. 65 ansatte i vitenskapelige stillinger og 15 ph.d.-kandidater. Instituttet tilbyr utdanninger i pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium, samt fordypning i pedagogikk ved fakultetets ph.d.-program. Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet ved UiA er tilknyttet Institutt for pedagogikk. I tillegg er instituttet tungt involvert i utdanningstilbud innen lærerutdanningene som for eksempel praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU) og yrkesfag (PPU-Y), grunnskolelærerutdanning (GLU), barnehagelærerutdanning (BLU/ABLU), tospråklig bachelor og comparative education, samt master i barnehagekunnskap. Fakultetet tilbyr etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner på campus, samt desentraliserte skole- og regional barnehageutvikling.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen «Allmenndidaktikk og utdanningspolitikk» (lenke) som forsker på forholdet mellom nasjonal og global utdanningspolitikk og undervisning og oppdragelse i et allmenndidaktisk perspektiv. Demokrati, mangfold, forholdet mellom teori og praksis, danning og yrkesopplæring er sentrale temaer. Dette undersøkes i lys av pedagogisk filosofi, kritiske teorier og maktkritikk, samt gjennom praksisnær forskning, klasseromsforskning, barnehageforskning og forskning på yrkesopplæringsarenaer. Gruppa ønsker nå å styrke sin kompetanse på forskning innen politiske prosesser og deres konsekvenser for utdanning. Dette er den primære begrunnelsen for at vi ønsker postdoktorstillingen slik den beskrives nedenfor.

Aktuelle tema for forskningsprosjektet kan eksempelvis være:

 • Utfordringer og muligheter for allmenndanning, demokrati, mangfold og inkludering i lys av aktuell utdanningspolitikk
 • Utfordringene som oppstår mellom samfunnets behov for innsyn og pedagogiske perspektiver på kvalitet i barnehage, grunn- og videregående skole
 • Rammevilkår for pedagogiske praksisfelt i lys av utdanningspolitiske føringer
 • Internasjonale politiske trender og utviklingstrekk
 • Komparative perspektiver og «policy borrowing»
 • Dilemmaer og utfordringer knyttet til brukerrettigheter og brukerevalueringer i høyere utdanning

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for tilsetting i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Den som tilsettes, må ha doktorgrad på relevant fagområde, og det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene. Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen.Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Søkere skal utarbeide en prosjektskisse som skal følge søknaden på maksimum 5 sider (eksklusive litteraturliste). Det vil i vurderingen bli særlig lagt vekt på prosjektskissen og dennes relevans i forhold til det beskrevne forskningsfeltet. Her skal søkeren beskrive sine forskningsinteresser, bakgrunn for problemstillingen som vedkommende ønsker å arbeide med og skissere teoriperspektiver og design for gjennomføring av forskningen. Det skal komme frem av skissen hvordan forskningen kan bidra til arbeidet i forskningsgruppen «Allmenndidaktikk og utdanningspolitikk». Prosjektskissen skal inneholde en plan for gjennomføring av forskningsarbeidet og for publisering i postdoktorperioden. Den som ansettes skal delta i forskningsgruppen «Allmenndidaktikk og utdanningspolitikk» og bidra til kompetanseoppbygging av det pedagogiske miljøet ved instituttet. I tillegg vil det vurderes positivt om søkeren kan beskrive sitt eventuelle bidrag til nettverksbygging med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at søkeren har:

 • disputert i løpet av de siste fem årene.
 • erfaring med å søke midler til forskningsprosjekter
 • internasjonale relasjoner/nettverk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, engasjement og fleksibilitet
 • Motivasjon for å bidra til resultater, helhet, utvikling og fremdrift innenfor det samlede forskningsmiljøet
 • Evne til å arbeide målrettet, selvstendig, ryddig og konsentrert
 • God formidlingsevne

Personlig egnethet for stillingen og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 553 500 – 574 700 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • liste over publikasjoner
 • doktorgradsavhandlingen
 • eventuelt maksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • prosjektskisse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.08.2021

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Inger Marie Dalehefte, instituttleder, tlf. +47 90417 888, e-post [email protected] eller
 • Ilmi Willbergh, professor og leder for forskningsgruppen tlf. +47 91586787, e-post [email protected].

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS