Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat med tema «kliniske vurderinger og rollen til pasient-generte data» ved Senter for e-helse

Søknadsfrist: 24.04.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Tema for prosjektet er «Kliniske vurderinger og rollen til pasient-genererte data». Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Denne stillingen er tilknyttet Senter for e-helse. Senter for e-helse er et tverrfakultært senter med forskere fra fakultetene helse- og idrettsvitenskap, samfunnsvitenskap, teknologi- og realfag, Handelshøyskolen, humaniora og pedagogikk. Senteret er samlokalisert med I4Helse, som er et senter for innovasjon og tjenesteutvikling innenfor helse og omsorg på universitetets campus i Grimstad.

Arbeidsoppgaver

Økt digitalisering av helsetjenestene medfører at det generes store mengder av pasient-data. Med pasient-genererte data menes data som er samlet inn fra pasienter for å adressere et helseproblem (f.eks. bruk av sensorer eller registrering og overføring av målinger og egenrapporteringer, for eksempel i forbindelse med avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer). Tilgang til alle disse dataene gir store muligheter for mer persontilpassede helsetjenester, men det avhenger av at de brukes på en god måte. Det er imidlertid manglende kunnskap knyttet til håndtering av pasient-genererte data i helsetjenesten i dag, og potensialet de gir utnyttes ikke fullt ut.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap tilbyr en doktorgradsstilling som vil studere noen av disse utfordringene. Ph.d.-kandidaten vil være del av et tverrfaglig team av ph.d.-kandidater tilknyttet Senter for e-helse hvor alle jobber med pasient-genererte data med utgangspunkt i forskjellige fag. Denne ph.d.-kandidaten vil være tilknyttet doktorgradsprogrammet i helsevitenskap ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap og vil studere pasientgenererte data fra et klinisk, helsefaglig perspektiv.

Bruk av helsedata i kliniske, helsefaglige sammenhenger kan studeres fra flere synsvinkler og med utgangspunkt i ulike case. Noen eksempler på aktuelle problemstillinger er: Hvordan kan pasient-genererte data best understøtte helsepersonells beslutningsprosesser? Hvordan kan bruk av pasient-genererte data bidra til pasienters medvirkning i beslutningsprosesser i forbindelse med behandling? Hva er utfordringene og mulige løsninger knyttet til sikring av pasienters personvern og samtykkekompetanse når helsepersonell bruker, deler og gjenbruker pasient-genererte data?

Søkere til stillingen må utforme en prosjektskisse som skisserer opp relevante problemstillinger knyttet til bruk av pasient-genererte data i kliniske, helsefaglige sammenhenger. Prosjektskissen skal legges ved søknaden. I tråd med e-helsesenterets visjon om samskaping, vil en brukersentrert tilnærming vektlegges. Det forventes en godt gjennomarbeidet prosjektskisse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Søkeren må ha utdanning på mastergradsnivå innen helse- og sosialfag eller innen helse- og sosialinformatikk. Søkeren må kvalifisere for opptak på Ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, og må ha en mastergrad, med gjennomsnittskarakteren «B» eller bedre. Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som ansettes behersker norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den engelske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • kopi av masteroppgaven
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres etter “Template-PhD projects”

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 24. april 2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • professor Elin Thygesen, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, telefon +47 915 715 15, epost: [email protected]
 • førsteamanuensis Santiago Martinez, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, telefon +47 37 23 34 72, epost: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen