Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Leder forsvarsindustriell utvikling

Søknadsfrist: 24.05.2020

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du jobbe med innovasjon og industriutvikling i forsvarssektoren?

Vi søker deg som har erfaring og kunnskap om FoU og innovasjon, materiell- og industriutvikling i forsvarssektoren, og som ønsker å bidra i den videre utviklingen av den nasjonale teknologi og industribasen innenfor et samfunnskritisk område.

Regjeringen beskriver i Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld. St. 9 (2015-2016) målsettinger for hvordan nasjonale sikkerhetspolitiske interesser skal ivaretas gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Dette er målsettinger som nå skal videreutvikles og operasjonaliseres i samarbeid mellom aktørene i forsvarssektoren – det såkalte Trekantsamarbeidet.

FFI driver kunnskapsutvikling for å gi forskningsbaserte råd til Forsvarsdepartementet i arbeidet med videre utvikling av norsk forsvarsindustriell politikk. Arbeidet innebærer å samarbeide med sentrale beslutningstakere i sektoren, operative brukermiljøer i Forsvaret, og å ha god kontakt med ulike industriaktører. Det innebærer også utstrakt internasjonalt samarbeid for å posisjonere norsk industri for internasjonale markeder.

Oppgavene spenner fra rådgivning og beslutningsstøtte i utvikling av strategier og virkemidler, til gjennomføring og operasjonalisering av tiltak. Vi utfører analyser, utarbeider statistikker og gjør vurderinger knyttet til utviklingstrekk av betydning for norsk og internasjonal forsvarsindustri, herunder utviklingen av internasjonale forsvarsmarkeder.

Nåværende leder for enheten går av med pensjon, og i ser derfor etter hans etterfølger. Stillingen er forsker/seniorrådgiver i rollen som forskningsleder. Funksjonen som leder forsvarsindustriell utvikling inngår i ledergruppen til Avdeling Innovasjon og Industriutvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Støtte FD i operasjonaliseringen av den forsvarsindustrielle strategien
  • Gjennomføre analyser og gi råd om muligheter og utfordringer ved internasjonalt materiell- og industrisamarbeid
  • Rådgi FD om effektiv anvendelse av virkemidler for langsiktig utvikling av nasjonal teknologi- og industribase av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser og beredskap
  • Støtte etableringen av industrisamarbeidsavtaler med internasjonale aktører ifm materiellanskaffelser fra utlandet
  • Gjennomføre analyser av forsvarsmarkedet, utvikling og internasjonalisering av norsk forsvarsindustri
  • Støtte norsk forsvars- og sikkerhetsindustri i internasjonal markedsintroduksjon

Du må ha utdanning fra universitet og høyskole på masternivå, og lengre erfaring fra tilsvarende oppgaver. Til denne stillingen søker vi en selvstendig medarbeider med strategiske og analytiske evner. Stillingen er svært utadrettet og krever samarbeid med et bredt spekter av aktører nasjonalt og internasjonalt. Derfor må du ha evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner, og ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.

Kjennskap til forsvarssektoren eller forsvarsindustrien, FoU og/eller politikkutvikling vil bli tillagt vekt. Personlig egnethet blir vektlagt.

Aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne, forsikrings- og pensjonsordninger. Lønnsinnplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

  • Hanne Marit Bjørk tlf. 63 80 72 06 / 90 71 59 70

Send elektronisk søknad merket ref. 2020/01399, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 24. mai 2020.

Referansenr: 2020/01399

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no