LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Professor / førsteamanuensis i spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 04.12.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig inntil to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/professor i spesialpedagogikk tilknyttet Institutt for pedagogikk. Instituttet er lokalisert på Campus Kristiansand, men enkelte arbeidsoppgaver kan være lagt til Campus Grimstad. Tiltredelsestidspunkt etter avtale med fakultetet.

Instituttet for pedagogikk har for tiden ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og 13 ph.d.-kandidater. Instituttet tilbyr blant annet utdanninger i spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som fordypning i lærerutdanning, pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, og fordypning i pedagogikk ved fakultetets ph.d.-program. I tillegg er instituttet tungt involvert i utdanningstilbud innen lærerutdanningene, inkludert praktiskpedagogisk utdanning (PPU), grunnskolelærerutdanning (GLU) og barnehagelærerutdanning (BLU). «Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet» ved UiA er tilknyttet Institutt for pedagogikk.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få sine primære undervisningsoppgaver på studier innenfor bachelor- og master i spesialpedagogikk samt innen spesialpedagogiske emner i lærerutdanningen. Vedkommende vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må derfor regne med å undervise i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder ved UiA og instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes i stillingen må ha hovedfag/mastergrad i spesialpedagogikk eller tilsvarende. Dersom søkeren har utdanning innenfor andre fag enn spesialpedagogikk, må søkeren gjøre rede for hvordan utdanningen er relevant for tilsetting som professor/førsteamanuensis i spesialpedagogikk.

Følgende kriterier vil videre bli vektlagt i prioritert rekkefølge:

• Internasjonal vitenskapelig produksjon innenfor temaer som er relevante for stillingen, med særlig vekt på nyere publiseringer

• Erfaring fra eksternt finansierte FoU-prosjekter (f.eks. NFR)

• For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

• Forskning- og/eller arbeidserfaring innenfor det norske utdanningssystemet

Undervisningsspråket er primært norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig fra første arbeidsdag. Enkeltemner tilbys også på engelsk. Det kreves derfor at søkeren behersker engelsk skriftlig og muntlig.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets- og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som tilsettes har:

• Erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i grunnskole og/eller videregående skole, eventuelt har erfaring fra hjelpeapparatet tilknyttet disse (f.eks. PPT, HABU, NAV).

• Undervisnings- og veiledningserfaring fra høgskole/universitet, fortrinnsvis innenfor utdanninger i spesialpedagogikk, barnehagelærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning

• Digital kompetanse innen formidling og undervisning

Videre er det ønskelig at søkeren har forsket og publisert innenfor ett eller flere av følgende områder:

• fagspesifikke lærevansker (f.eks. lesing og skriving, matematikk)

• utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser

• spesialpedagogisk arbeid i videregående skole

• pedagogisk-psykologisk rådgiving

• assisterende teknologi

• kvantitative forskningsmetoder

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

• Samarbeidsevner

• Kommunikasjonsevner

• Organisatoriske evner og selvstendighet

• Evne til å arbeide systematisk og målrettet

• Evne til å ta initiativ

• Fleksibilitet

Vi tilbyr

• varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

• en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

• et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid

• moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

• medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 694 400 - 817 000 bro. pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 555 800 - 670 100 bro pr år.

For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen". Følgende må lastes opp elektronisk:

• CV

• publikasjonsliste

• attester og vitnemål

• inntil 10 vitenskapelige arbeider

• dokumentasjon av didaktisk og annet relevant arbeid

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom den mangler vedlegg. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk, eller engelsk.

Søknadsfrist: 04.12.2020

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

• Instituttleder Inger Marie Dalehefte, mobil 904 17 888 e-post: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

• Seniorrådgiver, personal Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, mobil 951 83 570, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS