LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen psykososial helse

Søknadsfrist: 01.05.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en stilling i 100 % som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen psykososial helse. Det vil være mulig med ansettelse i redusert stilling dersom det for eksempel er ønskelig med kombinert stilling i praksisfeltet, men ansettelsen i denne stillingen må være på minimum 50 %. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse. Hovedarbeidssted er for tiden Grimstad. Tiltredelse etter avtale.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, syv masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og prioritert forskningssenter Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Institutt for psykososial helse gir utdanningstilbud til ca. 370 studenter og har i tillegg til bachelorprogram i vernepleie utdanningstilbud innen familieterapi, psykisk helsearbeid, rus og avhengighetsproblematikk, samt sexologi. Det er ca. 35 vitenskapelig ansatte på instituttet. Institutt for psykososial helse har et tverrfaglig forskningsmiljø som utforsker problemstillinger som ofte har relevans og kobling til utdanningenes innhold og fokus. Instituttet har forskningsgrupper innen Dialogiske praksiserReSexRus, familie og nære andre, samt kommunalt helsearbeid «Et samfunn for alle». 

Arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver er fag- og koordineringsansvar for emner, undervisning, ferdighetstrening, praksisoppfølging og veiledning av studenter primært på bachelorprogrammet i vernepleie, og det er også aktuelt med oppgaver innen andre studier i instituttets studieportefølje som for eksempel videreutdanning i miljøterapeutisk arbeid, psykososialt arbeid med barn og unge, familieterapi, psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid og master i psykososial helse.

Søker bes i søknaden å gi eksempler på hvilke fagområder innen det vernepleierfaglige feltet man mener å være kvalifisert til å undervise og veilede, samt hvilke studier innen psykososial helse på instituttet som søkeren mener å være kvalifisert til å undervise og veilede. Mer informasjon om studieporteføljen. I tillegg bes søker beskrive eget forsknings- og utviklingsarbeid innen psykososial helse

Veiledning av masterstudenter og Ph.d.-kandidater vil også være aktuelt avhengig av søkers kompetanse.

Det forventes at den som tilsettes vil drive med forsknings- og utviklingsarbeid, og bidra til å styrke instituttets forskningsaktivitet innen psykososial helse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stilling som førsteamanuensis kreves det mastergrad eller tilsvarende innen helsefag eller sosialfag, psykisk helsearbeid, psykososial helse eller psykologi, og avlagt doktorgrad innen tema relevant for det psykososiale feltet. For stillinger som førsteamanuensis har UiA også vedtatt kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse. Søkere med annen utdanningsbakgrunn på doktorgradsnivå, med et relevant tematisk innhold for PhD-avhandlingen og videre forskning med relevans for psykososial helse kan også bli vurdert.

For stilling som førstelektor kreves det mastergrad eller tilsvarende innen helsefag eller sosialfag, psykisk helsearbeid, psykososial helse eller psykologi, med tilstrekkelig forsknings- og utviklingsarbeid relevant for psykososial helse til å kvalifisere til førstelektor. Fakultetsstyret har vedtatt «Veileder for vurdering av søkere til stilling eller opprykk som førstelektor og dosent ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap» og denne legger grunnlaget for vurdering av kompetansenivå som førstelektor.

For stilling som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktiskpedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, primært ved å gjennomføre UiAs kurs i universitetspedagogikk. 

For stilling som universitetslektor kreves det i tillegg mastergrad eller tilsvarende innen helsefag eller sosialfag, psykisk helsearbeid, psykososial helse eller psykologi. Søkere med annen utdanningsbakgrunn på masternivå med relevant tematisk innhold i masteravhandlingen og arbeidserfaring relevant for psykososial helse kan også bli vurdert.

Alle søkere må videre kunne dokumentere minst 5 års yrkeserfaring fra fagområder relevant for psykososial helse.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves i tillegg at den som tilsettes også behersker engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Forskningserfaring innen det psykososial helse
 • Bred yrkeserfaring fra det vernepleierfaglige feltet.
 • Utdanning og/eller yrkeserfaring som innebefatter miljøterapeutisk arbeid
 • Undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 745 500 – 808 500 brutto bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 745 500 – 808 500 brutto bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 703 500 - 756 000 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • dokumentasjon på relevant yrkesrettet praksis
 • liste over eventuelle publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • for stilling som førsteamanuensis: Doktorgradsavhandling og dokumentasjon på at kriteriene for utdanningsfaglig kompetanse er innfridd
 • for stilling som førstelektor: profileringsdokument som begrunner at søker oppfyller kriterier for ansettelse som førstelektor og dokumentasjon av inntil 10 forsknings- og utviklingsarbeid.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 1. mai 2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS