LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Faglig koordinator for Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis - Bodø

Søknadsfrist: 04.06.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, barnehagelærerutdanningen, studiested Bodø, er det ledig fast 100 % stilling som faglig koordinator for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Kompetanseløftet er en ordning som skal bidra til at spesialpedagogisk hjelp er tett på barn som har behov for det. Målgruppen for kompetanseløftet er ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten. Universiteter og høgskolene skal inngå i partnerskap og bidra til at barnehage- og skoleeiere skal ha tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene for å fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Nord universitet skal i samarbeid med kommunene utvikle et forskningsbasert og praksisrettet innhold i ordningen. Kommunene har ansvar for kvalitetsutvikling i barnehage- og skole, og den regionale ordningen skal sørge for et stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene og barnehage- og skoleeiere.

Stillingen har kontorsted i Bodø. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom administrativt og vitenskapelig ansatte ved fakultetet, uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Det er en tilsvarende koordinatorstilling for kompetanseløftet i Trøndelag.

Stillingen vil i hovedsak være knyttet til faglig koordinering av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis samt faglig bidrag i ordningen.

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver vil være koordinering av Nords oppgaver knyttet til kompetanseløftet i Nordland, i tett samarbeid med barnehage- og skoleeiere, barnehager og skoler, og administrativt og vitenskapelig ansatte på utdanningen. Koordinatorfunksjonen skal lede utviklingen av samarbeid mellom regionene og Nord universitet, være med å utvikle planer for faglig innhold i ordningen med våre samarbeidsparter, og i samarbeid med vitenskapelige ansatte bidra i det faglige arbeidet i regionene.

Kvalifikasjonskrav

 • Det er ønskelig med spesialpedagogisk utdanning på masternivå, eksempelvis master i tilpasset opplæring med spesialpedagogisk profil. Søkere med bachelorgrad i barnehage- eller lærerutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk og lang erfaring med spesialpedagogisk arbeid oppfordres også til å søke
 • Søkerne må ha erfaring med spesialpedagogisk arbeid fra barnehage, skole, spesialpedagogisk team eller pedagogisk-psykologisk tjeneste
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid/prosjektledelse, organisasjonsutvikling, kartlegging - og analysearbeid, utvikling av spesialpedagogiske tiltak, veiledning og systemrettet arbeid
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk). For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant yrkeserfaring
 • Erfaring med ledelse av utvikling- og prosjektarbeid
 • Erfaring med veiledning
 • Relevant tilleggsutdanning kan bli tillagt vekt
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med kolleger og samarbeidspartnere
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi kan tilby

Stillingen vil ha funksjonstittel faglig koordinator for Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis, og lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 for universitetslektor, eller kode 1007 for høgskolelærer, avhengig av kompetanse. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komitè.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 04.06.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30180688

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS