LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Feltarkeologer 2023

Søknadsfrist: 01.08.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, Universitetsmuseet

Om stillingene

Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. Universitetsmuseet er forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner som er dispensert fra Lov om kulturminner. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

Norges arktiske universitetsmuseum – UiT søker etter feltarkeologer for sesongen 2023, juni-september. De som tilsettes skal ivareta arbeid på ulike forvaltningsarkeologiske utgravninger i Nord-Norge. Tilsettingene vil være av ulik lengde og kan omfatte deltakelse i flere prosjekter.

Sesongen 2023 ser ut til å omfatte prosjekter fra flere perioder, som nausttufter og gravhauger fra jernalder, bosetningsspor fra jernalder, gårdshaug fra middelalder, og bosetning fra steinalder. Flere av prosjektene avventer endelig godkjenning fra Riksantikvar og tiltakshaver.

Feltarkeolog, arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Arbeidsoppgaver:

Feltarkeolog utfører oppgaver ved feltarbeid under ledelse av feltleder/utgravingsleder og/eller prosjektleder. Feltarkeolog utfører oppgaver som utgraving, prøvetaking, funnhåndtering, dokumentasjon, assistanse ved innmåling og databehandling i Intrasis. Andre oppgaver kan og legges til stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimumskrav er normalt bachelorgrad i arkeologi og gjennomført feltkurs. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende kvalifikasjoner.
 • Beherske engelsk, norsk eller er annet skandinavisk språk godt.

Feltleder, arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Arbeidsoppgaver:

Feltleder skal avlaste prosjektleder eller utgravingsleder i ulike oppgaver knyttet til arkeologiske utgravinger. Feltleder kan bli tildelt lederansvar for en avgrenset del av feltarbeidet. Feltleder utfører også oppgaver som utgraving, prøvetaking, funnhåndtering, dokumentasjon, innmåling og databehandling i Intrasis. Etterarbeid vil normalt innebære varierte oppgaver knyttet til funn- og prøvebehandling, samt utforming av rapport etter anvisning av prosjektleder/utgravingsleder. Andre oppgaver kan og legges til stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

 • Mastergrad i arkeologi kombinert med bred erfaring fra arkeologisk feltarbeid. Omfattende relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende formelle kvalifikasjoner. Kompetanse innenfor GIS/Intrasis er en fordel. Det er krav om førerkort for personbil.
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk godt, muntlig og skriftlig.

Vi ser det som en fordel at søkeren har:

 • Erfaring med ledelse av arkeologisk feltarbeid
 • Faglig bredde, men særlig ønskelig er erfaring med nordnorsk arkeologi
 • Oppdatert kompetanse innen relevante dokumentasjonsmetoder, som Intrasis, fotogrammetri og droneflyging.
 • Erfaring med katalogisering og nasjonale funn- og fotodatabaser.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingene kan du få av:

Forsker Anja Roth Niemi:

eller seniorrådgiver Keth Lind:

Vi tilbyr

 • Deltagelse i prosjekter med gode muligheter for faglig egenutvikling.
 • Variert feltarbeid i unike naturomgivelser.
 • Inkluderende arbeidsmiljø og engasjerte kolleger.
 • Ved ansettelse over 6 måneder utbetales feltgodtgjørelse (pt. kr 993,46 pr dag)
 • For ansettelser på feltarbeid med varighet mer enn 2 måneder gis betalt hjemreise 1 gang i måneden.
 • Vi tilstreber å tilby mest mulig sammenhengende og langvarige engasjementer.

Lønnsplassering og godtgjørelser reguleres av "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for kortvarige, tidsbegrensede engasjementer og oppdrag ved feltarbeid (feltavtale) ved UiT Norges arktiske universitet".

Feltarkeolog lønnes i kode 1512 forskningstekniker, i ltr 49/årslønn 464 200 (oppnådd BA) eller ltr 55/årslønn kr 509 500 (oppnådd MA).

Feltleder lønnes i kode 1513 seniorforskningstekniker, i lønnstrinn 61/årslønn kr 563 500.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Vi ønsker oss søkere som:

 • liker å jobbe i team
 • er fleksible og løsningsorienterte
 • har interesse for faglig egenutvikling
 • trives på feltarbeid og i sosiale fellesskap

I søknaden ønsker vi at du oppgir:

 • Ønsket stilling (feltleder og/eller feltarkeolog).
 • Tidsrommet du er tilgjengelig for arbeid.
 • Antall ukesverk med arkeologisk erfaring. Spesifiser andel erfaring som feltleder/feltassistent, og andel erfaring med registreringsarbeid/utgravningsarbeid.
 • Faglige og metodiske interesser.
 • Søkere som får tilbud om tilsetting, vil bli kontaktet.

Søknader vil bli vurdert fortløpende og utlysningen er åpen gjennom hele sesongen 2023. Første vurdering skjer etter 15. mars 2023.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS