LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Kombinert stilling som professor i medisin (spinalkirurgi) og overlege / faglig leder

Søknadsfrist: 16.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Kombinert stilling som professor i medisin (spinalkirurgi) UiT og overlege/faglig leder NKR, UNN

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin (IKM) er det en ledig en fast 50 % stilling som professor i medisin (spinalkirurgi). Til stillingen er det tilknyttet en 70 % stilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN HF) som overlege ved Nevrokirurgisk legeseksjon og faglig leder for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR).

Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge stillingene. Som ansatt både på UiT og UNN vil du være et viktig bindeledd mellom fag/forskning, undervisning, studentveiledning og klinisk hverdag.

Arbeidssted er UiT og UNN i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid.

Stillingens tilhørighet

Stillingen er tilknyttet fagenheten Nevrokirurgi og forskningsgruppen Hjerne og sirkulasjon.

Forskningsgruppen Hjerne og sirkulasjon forsker for å redusere forekomsten av og bedre behandlingen av hjerneslag og forstyrrelser i blodtilførselen til hjernen og øyets netthinne, og å forbedre resultatene etter kirurgisk behandling av nakke- og rygglidelser. Flere av de klinisk epidemiologiske forskningsprosjektene er forankret i Tromsøundersøkelsen. Forskning knyttet til Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi er også forankret i gruppen.

Forskningsgruppen består for tiden av 2 professorer i hovedstilling, professoren i spinalkirurgi samt 10 førsteamanuenser og 1 universitetslektor i bistilling, 4 ph.d.-stipendiater og 1 forskerlinjestudent. Forskerne i gruppen har faglig klinisk bakgrunn i nevrologi, nevrokirurgi, nevroradiologi og oftalmologi.

Stillingens arbeidsoppgaver

Forskningsgruppen ønsker å øke forskningsaktiviteten knyttet til NKR og spesielt bruk av kunstig intelligens i analyse av registerdata. Etablert samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer på registerfeltet samt samarbeid med helsetjenesteforskningsmiljøer ønskes også videreutviklet.

Stillingen må sees i sammenheng med UiTs strategiske satsing «Consortium for patient-centered artificial intelligence». Det er etablert et omfattende forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom UiT (Maskinlæringsgruppa ved Institutt for fysikk og teknologi og IKM), UNN (Senter for pasientnær kunstig intelligens og Nevrokirurgisk legeseksjon), Helse Nord IKT, Helse Nord RHF (prosjektprogrammet FRESK) og pasientjournalleverandøren DIPS om integrasjon mellom NKR og pasientjournalen, samt utvikling av beslutningsstøtte for ryggkirurgi basert på bruk av kunstig intelligens i analyse av data i NKR. Dette samarbeidet, samt den generelle utviklingen innen kopling av data på tvers av registre, medfører behov for økt kapasitet og kompetanse innen forskning på register-feltet.

Den som tilsettes vil ha undervisningsoppgaver i nevrokirurgi med spesiell vekt på behandling av nakke- og rygglidelser, samt generelle undervisningsoppgaver i de langsgående emnene Vitenskapelig kompetanse (Vitkom) og Profesjonell kompetanse (Profkom) i medisinstudiet. Vitenskapelig metode i registerstudier, kvalitet og pasientsikkerhet, klinisk bruk av kunstig intelligens og implementering av informasjonsteknologi og beslutningsstøtte i klinisk arbeid er eksempler på undervisningsoppgaver som det kan bli aktuelt å dekke. Stillingen kan også bli tillagt fagutviklings- og veiledningsoppgaver på de samme områdene, inkludert veiledning av ph.d.-studenter, forskerlinjestudenter, master medisinstudenter, andreårsoppgaver for medisinstudenter og andre forskere.

Den som tilsettes har plikt til å delta i undervisningen av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Antall forventet undervisningstimer i en 50 % stilling som professor er 403 timer per år.

Innholdet i overlegestillingen (40 %) er klinisk arbeid i nevrokirurgi (poliklinikk, visittgang, operasjoner og opplæring av leger i spesialisering). Deltakelse i bakvaktordningen i nevrokirurgi inngår i stillingen. Stillingen medfører et særlig ansvar for avansert nakke- og ryggkirurgi.

Stillingen som faglig leder for NKR (30 %) medfører ansvar for ledelse og drift av registeret i nært samarbeid med registerkoordinator og personell i Kvalitetsavdelingen. Faglig leder og registerkoordinator har sekretariatsansvar for registerets fagråd. Faglig leder er ansvarlig for blant annet datautleveringer til kvalitets- og forskningsprosjekter.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves medisinsk embetseksamen, klinisk spesialitet i nevrokirurgi, doktorgrad i relevant fagfelt og bred forskningserfaring. Kunnskap om bruk av registerdata i forskning om forbruksvariasjon og kvalitetsforbedring av behandlingstilbud, bruk av kunstig intelligens i analyse av registerdata, kjennskap til pasientnære kliniske studier og befolkningsundersøkelser er nødvendig. Stillingen er tillagt ansvar for å koordinere forskningsgruppens samarbeid med Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, og for å bidra i bredt samarbeid mellom aktørene i UiTs strategiske satsing «Consortium for patient-centered artificial intelligence». Erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid er en forutsetning.

For stilling som overlege kreves bred erfaring med og spesiell kompetanse i nakke- og ryggkirurgi.

Stillingen som faglig leder for NKR krever kompetanse i og erfaring med drift av nasjonale kvalitetsregistre, samt systematisk kvalitetsarbeid basert på bruk av data fra denne typen registre.Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

For stilling som professor kreves:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i medisin (spinalkirurgi)
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

I tillegg skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

UiT følger i tillegg nasjonale retningslinjer vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøtet for medisin ved vurdering av professorkompetanse. Retningslinjene finner du her.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For professor stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe.

Søkere til professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på spk.no.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS