LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Feltarkeologer 2024

Søknadsfrist: 01.04.2024

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12 000 studenter og 2 200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggere.

Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturvitenskaper og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin. 

Museet har i dag om lag 80 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter feltarkeologer til Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern for sesongen 2024. Som feltarkeolog ved UiS vil du få anledning til å arbeide på arkeologiske undersøkelser i Rogaland - et av Norges arkeologisk rikeste fylker. Funn fra arkeologiske undersøkelser benyttes som grunnlag for museets arkeologiske forskning og formidling.

De som ansettes skal ivareta arbeid som arkeolog på forvaltningsarkeologiske undersøkelser i fylket på ulike prosjekter fra alle perioder (for eksempel boplasser fra steinalder, bosetningsområder bronse- og jernalder samt graver). I 2024 har Arkeologisk museum flere spennende prosjekt på trappene. Det tegner seg til å bli en sesong der vi skal undersøke interessante steinalderlokaliteter i tillegg til bosetningsspor fra bronse- og jernalder. Årets feltsesong har forventet varighet på om lag tre måneder, med mulighet for forlengelse ved nye innkommende prosjekter. 

Museet har fokus på å kunne tilby så lange og sammenhengende kontrakter som mulig. Daglig arbeidssted er feltarbeidsstedet. Ansettelsen kan omfatte ulike prosjekter i ulike deler av Rogaland, noe søkere må være forberedt på. Stillingene er eksternt finansiert.

Det skal foretas ansettelse i flere stillinger, anslagsvis 5-7, avhengig av antall og størrelse på prosjekter for sesongen. Dette vil bli avklart ila. prosessen. Søknader blir vurdert forløpende. Første vurdering og ansettelse skjer etter 8. mars 2024, endelig søknadsfrist for sesongen er 1. april 2024. For å komme tidlig i betraktning anbefales det å sende søknad snarest. Søkerlisten benyttes dersom det er behov for ansettelse av flere feltarkeologer ila. sesongen.

Hovedoppgaver

 • utføre feltarbeid på arkeologiske undersøkelser
 • funnhåndtering og dokumentasjon
 • digital innmåling og databehandling i Intrasis
 • enkelte oppgaver knyttet til naturvitenskapelig prøvebehandling

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning i arkeologi med relevans til norsk arkeologi, fortrinnsvis på masternivå. Studenter på arkeologi kan også vurderes som aktuelle kandidater.

Videre legges det vekt på at du:

 • har erfaring fra liknende undersøkelser og fra digital innmåling (GIS og arkeologisk feltdokumentasjonssystem Intrasis)
 • har førerkort klasse B (må dokumenteres som vedlegg til søknad)
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi ser etter deg som er engasjert, ansvarsfull og som arbeider godt i team, av og til under krevende forhold, med evne og vilje til å skape godt arbeidsmiljø.

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger. 

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet. 

Ester van de Lagemaat/Arkeologisk museum

Vi tilbyr

 • feltarbeid i prosjekt med gode muligheter for faglig utvikling og merittering
 • arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1085 avdelingsingeniør, kr 500.000 - 580.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • betalt til- og hjemreise ved prosjektstart og -slutt iht. museets satser
 • diett- og nattillegg beregnet fra folkeregisteradresse
 • kurs og opplæring etter gjeldende regelverk
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder Krister Scheie Eilertsen, tlf 98826959, e-post krister.eilertsen@uis.no eller til 
 • Førsteamanuensis Astrid J. Nyland, tlf 51832852 / 48121381, e-post astrid.j.nyland@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf 51831216, e-post janne.v.endresen@uis.no.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring, samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du spesifisere din faglige- og metodiske interesse og totalt antall ukeverk / år med erfaring fra arkeologiske forvaltningsundersøkelser / registreringer. Ansettelse vil bli basert på de ulike prosjektenes behov i kombinasjon med de enkelte søkerenes kvalifikasjoner, som arkeologiske felterfaring, spesialkompetanse og annen kompetanse som spesifisert under «Kvalifikasjoner».

Relevante vitnemål, attester, kopi av førerkort og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge på søknadstidspunktet. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Stillingene er kunngjort både på norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS