Stilling:

Stipendiat innenfor barnevern

Søknadsfrist 29. oktober 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sosialfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr bachelorutdanning i barnevern og sosialt arbeid, samt tre masterutdanninger: Toårig masterprogram i Sosialt arbeid og sosialpedagogikk og to internasjonale masterstudier, Nordic master in Social Work and Welfare og Social Work with Families and Children. Instituttet har som mål å bidra med sosialfaglig kunnskapsutvikling av høy kvalitet, både innen velferdsforvaltning og sosialfalig arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Det er i dag 45 ansatte og 800 studenter tilknyttet instituttet.

Det samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Stavanger, har utforsking og utvikling av innovative og brukerrettede velferdstjenester som en del av sine satsningsområder. I denne forbindelse søkes det etter stipendiat innenfor barnevern ved Institutt for sosialfag.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Stillingen er ledig fra 01.01.2019.

Doktorgradsprosjektet

Stillingen inngår i et forskningsprosjekt som retter seg mot fosterhjem i slekt og nettverk som skal utvikles i samarbeid med barneverntjenesten i Stavanger kommune.

Fosterhjem er det mest brukte barnevernstiltaket for barn og unge som ikke kan bo sammen med sine foreldre. Barn som flytter i fosterhjem er i en sårbar situasjon, og er avhengig av hjelpeapparatets evne til raskt å rekruttere stabile hjem.

I dag bor ca 12.000 norske barn i fosterhjem og behovet øker. I desember 2017 ble det oppgitt at 350 barn stod i fosterhjemskø. Ansvaret for rekruttering er delt mellom staten og kommunene. Bufetat har hovedansvaret og står for stor del av rekrutteringen, men kommunene kan også rekruttere fosterhjem selv. Stavanger kommune er en av de kommunene som har organisert seg slik at det er de selv som rekrutterer og følger opp de aller fleste fosterhjem som kommunen benytter.

Tradisjonelt har fosterhjem i hovedsak vært rekruttert utenfor barnets miljø, men føringene i forhold til dette har endret seg. Barneverntjenester er nå pålagt å vurdere om barna kan bo i fosterhjem hos familie eller nettverk. Dette har medført en økning i bruk av nettverks- og slekts-baserte fosterhjem. I dag har for eksempel Stavanger kommune ca. 340 barn boende i fosterhjem, der 70% av barna bor i hjem som er rekruttert via barnas slekt eller nettverk. Denne dreiningen er et resultat av behovet for flere fosterhjem, kombinert med endringer i faglig tenking rundt nettverkets betydning og barnets/familiens medvirkning og deltakelse i barnevernssaker. Samtidig har endringen i praksis brakt fram nye problemstillinger for fosterhjemsomsorgen. Sentrale utfordringer som diskuteres er f.eks hvordan en skal organisere betingelser eller formkrav for plasseringer i barnets nettverk og hva slags oppfølging disse hjemmene får. En annen problemstilling er betydningen en plassering i/nær familie kan ha for barnets familierelasjoner.

Målet med prosjektet er å utforske utfordringer og muligheter som følger av økt bruk av nettverks- og slektsbaserte fosterhjem. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med barneverntjenesten i Stavanger og prosessen vil være forankret i faglige grunnprinsipper for brukermedvirkning og deltakelse.

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad primært innenfor barnevern, sosialpedagogikk eller sosialt arbeid, fortrinnsvis av nyere dato. Relevante samfunnsvitenskapelige utdanninger som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning innenfor dette feltet vil også bli tatt i betraktning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensial for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

Deltakelse i et dynamisk og fremoverlent fagmiljø som engasjerer seg i forskning på internasjonalt nivå innenfor barnevern og velferd. I dette prosjektet vil du også få tilgang til å gjennomføre forskningen i samarbeid med en sentral aktør innenfor det kommunale barnevernsfeltet.

Doktorgradsutdanningen gir også retten til hovedveileder og en eventuell biveileder innenfor prosjektets fagområde. Som stipendiat hos oss vil du i tillegg innlemmes i et stort kollegium med til sammen 18 doktorgradsposjekt.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf 51833701, epost [email protected]

Universitetet har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Hjemmeside: www.uis.no

Søk på stillingen