Stilling:

Stipendiat innenfor arbeidsinkludering i NAV

Søknadsfrist 29. oktober 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sosialfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr bachelorutdanning i barnevern og sosialt arbeid, samt tre masterutdanninger: Toårig masterprogram i Sosialt arbeid og sosialpedagogikk og to internasjonale masterstudier, Nordic master in Social Work and Welfare og Social Work with Families and Children. Instituttet har som mål å bidra med sosialfaglig kunnskapsutvikling av høy kvalitet, både innen velferdsforvaltning og sosialfalig arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Det er i dag 45 ansatte og 800 studenter tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat innenfor arbeidsinkludering i NAV ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Stillingen er ledig fra 01.01.2019.

Doktorgradsprosjektet:

Datagrunnlag og design søkes gjennomført i samarbeid med NAV Rogaland. Stillingen vil særlig undersøke to hovedområder, og eventuelt interaksjon mellom disse. Det første hovedområdet omhandler hvilke ulike holdninger og "subkulturer" man finner innad i NAV. Det andre hovedområdet er samtidighet mellom arbeid (NAV) og helse (helsevesen) i møte med brukere med lettere psykiske lidelser. Tentativ prosjekttittel: "Holdning og subkulturer hos NAV i møte med brukere med psykiske lidelser"

Innledende undersøkelser i samarbeid med NAV Rogaland viser betydelige variasjoner i bruk av ulike aktivitetstyper og tiltak fra kontor til kontor. Dette kan være indikator på både ulike klynger av holdninger internt eller "subkulturer" fra kontor til kontor. Av særlig interesse vil holdning knyttet til hva som antas å være til "brukers beste" være av interesse, for eksempel om brukere med psykiske lidelser "beskyttes" mot arbeidslivet til tross for at forskning anbefaler arbeid. Det man ønsker er å undersøke i hvilken grad man finner ulike holdninger og "subkulturer" generelt, og om de varierer fra kontor til kontor. Videre hva som både kjennetegner disse holdninger og subkulturer, predikerer tilstedeværelse av slike, og hvilke utfall eventuell holdninger og "subkulturer" er assosiert med.

Flere studier har vist viktigheten av arbeid for personer med psykiske lidelser, og samtidighet og samarbeid mellom arbeid og helse er p.t en av NAV sentralt sine satsningsområder. Flere studier har undersøkt viktigheten av validering av opplysninger gitt fra helse, for eksempel bruk av "second opinion", for å gi riktig tilpasset oppfølging av bruker. Dette er både ressurskrevende og tidkrevende, men kan også utløse negative holdninger hos både saksbehandler og bruker knyttet til ulike typer stigma. Det ønskes derfor med bruk av RCT å undersøke eventuell virkning av å innlede arbeidsrettede tiltak fra NAV sin side før medisinsk utredning foreligger, eller uten at saksbehandler er kjent med medisinsk utredning.

Mulige interaksjoner mellom overnevnte hovedområder kan være om tilstedeværelsen av holdninger eller subkulturer er assosiert med forbedring eller forverring av forløp for personer med lettere psykiske lidelser og deres forsterkede behov for samtidighet og samarbeid mellom arbeid og helse. Særlig interessant vil det være å undersøke om negative virkninger av ulike holdninger og subkulturer vil kunne reduseres med å initiere ulike arbeidsrettede tiltak uten viten om medisinsk utredning, eller før slik utredning er sluttført.

Målet med prosjektet er å undersøke holdninger og subkulturer på tvers av ulike NAV-kontor i Rogaland og hvordan disse eventuelt er assosiert med ulike forløp for brukere med psykiske lidelser.

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med cand.psychol eller tilsvarende femårig mastergrad innenfor psykologi, forrtrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensial for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Det presiseres at kunnskap og interesse for avansert statistisk metode vil være en forutsetning, og følgelig bli særlig vektlagt.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Artikler og kappen skal skrives på engelsk, datagrunnlaget og samarbeidspartnere bruker i all hovedsak norsk.

Vi tilbyr:Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf 51833701, epost [email protected].

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Hjemmeside: www.uis.no

Søk på stillingen