Stilling:

Postdoktor i statsvitenskap

Søknadsfrist 17. oktober 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for medie- og samfunnsfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor samfunnssikkerhet, endringsledelse, sosiologi, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 840 studenter tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som postdoktor i statsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag fra 1.1.2019.

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med mål om å kvalifisere kandidaten for arbeid i akademiske toppstillinger. Åremålsperioden er to år med mulighet for utvidelse relatert til pliktarbeid i form av undervisning og veiledning.

Den som ansettes vil bli del av et komparativt prosjekt som studerer media, politisk kommunikasjon og partikonkurranse. Søkerne bes om å utvikle en ide som er relevant for dette forskningsfeltet, og som benytter seg av den viktigste empiriske ressursen i prosjektet:

Den primære datakilden er et aviskorpus fra Norge, Danmark, Belgia, Nederland og Storbritannia. Utvalget består av tre aviser fra hvert land, en venstre-orientert «fullformat» avis, en høyre-orientert «fullformat» avis og en tabloid avis. Korpuset inneholder alle nyheter fra disse 15 avisene i perioden 2000 til 2017, og summerte til totalt ca 14 millioner artikler. Prosjektgruppen jobber for tiden med en kombinasjon av menneskelig og automatisert koding (maskinlæring og dependensparsing) av innholdet. Formålet er bl.a. å identifisere og analysere de politiske aktørene, sakene og tonen i nyhetene. Kandidaten som tilsettes forventes å bidra til dette arbeidet og fullføre et prosjekt som bygger videre på, og samtidig styrker, korpuset.

Teoretisk bør prosjektet plassere seg innenfor studiet av statsvitenskap og politisk kommunikasjon, men søkerne står fritt til å velge teoretisk fokus innenfor disse fagområdene. Ideen skal skisseres i en prosjektbeskrivelse på 2-4 sider (på engelsk). Forslaget bør inneholde en fremdriftsplan for de ulike delene av forskningsarbeidet, samt en plan for publikasjonsstrategier.

Den som ansettes må:

 • ha oppnådd Ph.d.-grad innenfor statsvitenskap eller politisk kommunikasjon (eller en nærliggende disiplin hvis relevant). Du må ha levert doktoravhandlingen til vurdering innen søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning at doktorgraden er tildelt før du tiltrer stillingen som postdoktor.
 • bidra til internasjonal nettverksbygging innenfor forskningsfeltene.
 • ha erfaring med forskning innenfor ett eller flere temaer som relaterer seg til nyhetsmedier, politisk kommunikasjon og partikonkurranse.
 • ha avanserte ferdigheter i kvantitative forskningsmetoder, både når det gjelder datainnsamling og analyse (statistiske analyser i programvare som STATA eller R). Erfaring fra automatisert innholdskoding av tekstmateriale (computational social science, computational linguistics) vil telle positivt.
 • kunne arbeide selvstendig og på en strukturert måte, og ha evne til å samarbeide med andre.
 • ha svært gode skriftlige og muntlige engelskferdigheter.

Søknaden må inneholde:

 • en kort utgreiing om dine forskingsinteresser og motivasjonen for å søke stillingen.
 • CV
 • prosjektbeskrivelse (på engelsk, 2-4 sider)
 • vitenskapelige publikasjonar (inntil 4). Det er viktig at de publikasjonane som komiteen skal ta stilling til er lagt ved søknaden i sin helhet. (Deklarasjoner av medforfatterskap må medfølge samskrevne publikasjoner.)
 • liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • navn og kontaktopplysninger til to referansepersoner. En av disse må være hovedveilederen på doktorgradsavhandlingen.
 • karakterutskrifter og vitnemål, eller dokumentasjon på at doktorgradsavhandlinga er levert.
 • relevante attester.

Postdoktorperioden gjennomføres ved Universitetet i Stavanger, men det oppfordres til utenlandsopphold ved en eller flere institusjoner som deltar i prosjektet; Aarhus Universitet, Universitetet i Antwerpen, Universitetet i Amsterdam eller Universitetet i Southampton.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1352, 520.000 - 650.000 per år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf +47 51 83 15 58, epost [email protected].

Universitetet har få kvinner innenfor dette spesifikke fagfeltet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Prosjektbeskrivelse, vitnemål, attester, publikasjonsliste, publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Hjemmeside: www.uis.no

Søk på stillingen