LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Vitskapleg assistent - Institutt for sosialantropologi

Søknadsfrist: 08.02.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Vitenskapeleg assistent

Ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, er det ledig ei stilling som vitskapleg assistent for ein periode på eit år, med mogleg forlenging.

Vitskapleg assistent er ei rekrutteringsstilling der hovudoppgåva er å vere ein støttespelar for den vitskaplege staben i deira undervisnings- og forskingsverksemd. Stillinga skal gi høve til innsikt i vitskapleg arbeid og metode. Samla tilsetjingstid kan ikkje overstige to år.

Arbeidsoppgåver:

50% av stillinga er knytt til Global Research Programme on Inequality, 25% til prosjektet Enclaving og 25% til assistanse for instituttleiar. Stillinga inkluderer oppdatering og utvikling av nettsider og sosiale media (Facebook, Twitter, YouTube), samt oppgåver i samband med workshoper, seminar, konferansar, innsamling og organisering av datamateriale, publikasjonar, tekstredigering og anna fagleg verksemd.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

  • Mastergrad i sosialantropologi.
  • God språkkunnskap i engelsk og norsk, munnleg og skriftleg
  • God administrativ IT – kompetanse. Ynskjeleg med kjennskap til WordPress og erfaring med videoredigering og visuell framstilling.

Vi tilbyr:

  • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
  • Løn etter lønssteg 51 ved tilsetjing (Lpl.17.515/ 1020). For spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
  • Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
  • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

Søknad med CV, vitnemål og attestar skal leggjast inn elektronisk i JobbNorge.

Søknadsfrist: 8.2.2021.

Søknaden skal merkast 21/949.

Det vil vere aktuelt med intervju før tilsetjing.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til i:

Praktiske spørsmål kring søknadsprosessen kan rettast til seniorkonsulent HR Jannicke Lervik, [email protected], +47 55 58 90 11.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS