LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Instruktørtannpleiar (40 %)

Søknadsfrist: 19.09.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Instruktørtannpleiar

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, Seksjon for førebyggjande tannhelse, gerodontologi og samfunnsodontologi – Tannpleiarutdanninga - er det ledig ei fast stilling som instruktørtannpleiar (40 %) med snarast mogleg tilsetjing. Stillinga kan delast opp.

Den som vert tilsett vil i tillegg til undervisning ved Seksjon for førebyggjande tannhelse måtte rekne med undervisning ved andre seksjonar ved Institutt for klinisk odontologi.

Arbeidsoppgåver:

Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere å førebu og gjennomføre teoretisk og praktisk undervisning av studentar, samt rettleiing av studentar under arbeid med pasientar i klinikken.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

  • søkjar må ha norsk autorisasjon som tannpleiar , bachelor i tannpleie og relevant klinisk erfaring
  • erfaring med undervisning av tannpleiestudentar og pedagogisk utdanning er ønskjeleg
  • den som vert tilsett må ha gode munnlege og skriftlege kunnskapar i norsk, kunne arbeide sjølvstendig, vere ansvarsmedviten, fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Ved vurdering av søkjar vil personlege eigenskapar verte vektlagd

Undervisningsspråket er til vanleg norsk.

Vi kan tilby:

  • spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
  • løn som instruktørtannpleiar etter lønssteg 45-56 etter tenesteansiennitet (kode 1032 LR15) for tida kr 425 600-507 600. For særleg kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast
  • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
  • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS