LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Førstekonsulent ved fakultetsadministrasjonen

Søknadsfrist: 31.10.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det psykologiske fakultet består av fem institutter og to senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førstekonsulent (leiarstøtte)

Ved fakultetsadministrasjonen ved Det psykologiske fakultet på Universitetet i Bergen er det ledig ei fast 100 % stilling som førstekonsulent.

Arbeidsoppgåver:

 • Leiarstøtte for fakultetsleiinga
 • Støtte til planlegging og gjennomføring av møte og arrangement
 • Sekretærfunksjon for Fakultetetsstyret og informasjons- og drøftingsutval
 • Saksbehandling innan studie, HR, forsking og økonomi, inkludert bestilling og innkjøp av varer og tenester
 • Oppfølging av sak/arkiv-prosessane ved fakultetet, med rettleiing av saksbehandlarar og leiarar
 • Informasjonsarbeid og administrering av nettsider
 • Stillinga sitt innhald kan verte endra som følgje av eininga sitt kontinuerlege utviklingsarbeid

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du må ha utdanning på bachelorgradnivå. Relevant praksis, kombinert med relevant etter- og vidareutdanning, kan kompensere for manglande formell utdanning
 • Vi legg vekt på relevant praksis og god kjennskap til universitets- og høgskulesektoren
 • Du har gode skriftlege og munnlege ferdigheiter på nynorsk, bokmål og engelsk
 • Du er ein serviceinnstilt og imøtekomande person som kan arbeide strukturert og målretta
 • Du arbeider sjølvstendig, men er òg god på samarbeid
 • Du er omstillingsdyktig og initiativrik
 • Du er motivert for å bli vår nye kollega

Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagde.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn som førstekonsulent etter lønssteg 46-55 (kode 1408/LR 21) i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr kr 431 900 - 499 500
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga får du av:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn, hol i CV eller personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Opplysningar om nedsatt funksjonsevne eller hol i CV, kan verte brukt til registreringsføremål i Universitetet i Bergen sin inkluderingsdugnad.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS