Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor / førstelektor i fysikk

Søknadsfrist: 01.05.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, er det ledig fast stilling som universitetslektor/førstelektor i fysikk. Stillingen er tilknyttet Institutt for fysikk og teknologi.

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord


UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Institutt for fysikk og teknologi


Institutt for fysikk og teknologi er organisert i seks forskningsgrupper: 1) Energi og klima, 2) Jordobservasjon, 3) Maskinlæring, 4) Modellering av komplekse systemer, 5) Romfysikk og 6) Ultralyd, mikrobølger og optikk. Sentrene Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) og Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA) er også en del av instituttet. Instituttet har 22 fast vitenskapelig ansatte og 10 teknisk og administrativt ansatte, og utøver forskning og undervisning på høyt internasjonalt nivå.


Instituttet tilbyr studier i fysikk og teknologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, inkludert sivilingeniørstudier i anvendt fysikk og matematikk, energi og klima, og romfysikk.

Stillingens arbeidsområde er primært undervisning av fysikkemner på grunnleggende nivå. Avhengig av behov og faglig kompetanse kan det også være aktuelt å undervise mer avanserte emner. Instituttet ønsker i økende grad å ta i bruk nye undervisningsformer der dette er naturlig, i tillegg til å integrere numeriske metoder, fysiske eksperimenter, demonstrasjoner og simuleringer som en del av den grunnleggende undervisningen i fysikk. Det tilbys også emner som kan tas som fjernstudent med avsluttende elektronisk eksamen.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er konkret knyttet til utvikling av fjernundervisning for lektorstudenter ved UiT campus Narvik. UiTs Lektorutdanning for trinn 8-13 har oppretta ei ny studieretning i matematikk/fysikk med studiested Narvik. IFT vil ha ansvar for å utvikle og gjennomføre fleksibilisert undervisning i elektromagnetisme og kvantemekanikk, samt oppfølging av fjernstudenter i disse emnene.

Utviklingsoppgavene vil kunne deles med øvrige undervisningsressurser ved IFT, men stillingen vil måtte påregne hovedansvar for studentkontakt.

Vi forventer at kandidaten bidrar aktivt til søknader om prosjektmidler til interne og eksterne finansieringskilder. Universitetslektoren vil ha hovedansvaret for instituttets bidrag i etter- og videreutdanning av lærere i fysikk, et område hvor vi ønsker å øke instituttets aktivitet. Kandidaten vil også bidra i rekrutteringsvirksomhet, utvikling og drift av skolelaboratoriet, og i vår kontakt med skolene i landsdelen. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid med interne og eksterne partnere, eksempelvis i forbindelse med utvikling av undervisningen, etter- og videreutdanning, og rekruttering.

Noe reisevirksomhet må påregnes da stillingen er knyttet opp mot undervisning som foregår ved UiT campus Narvik.

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan du få av førsteamanuensis Stian Normann Anfinsen:

Du kan også kontakte professor Rune Graversen:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller relevant doktorgrad i fysikk eller andre realfag der fysikk inngår som en vesentlig del av kompetansen. Pedagogisk utdanning i form av lektorstudium, praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende er et krav. Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå er et fortrinn.

Følgende punkter vil bli tillagt vekt i vurderingen av søkerne, med hovedvekt på de to første punktene:

 • Dokumentert undervisningserfaring i fysikk på et nivå tilsvarende universitetets begynneremner.
 • Relevant erfaring med fleksible undervisningsformer, herunder fjernundervisning og tilrettelegging/gjennomføring av elektronisk eksamen.
 • Erfaring med nye undervisningsformer, samt bruk av eksperimenter, simuleringer og numeriske modeller i undervisningen.
 • Erfaring med prosjektarbeid og innhenting av eksterne midler.
 • Dokumentert forskningserfaring innen pedagogikk og/eller fysikk.

Det kreves også at søkeren må kunne gi god og engasjerende undervisning på flytende norsk eller annet skandinavisk språk. Utvalgte kandidater vil bli bedt om å demonstrere sine undervisningsferdigheter gjennom en prøveforelesning, hvor bruk av studentaktive læringsformer er forventet.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Krav til pedagogisk basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe, for nærmere informasjon se: result.uit.no

Dersom det melder seg søkere som ikke oppfyller kravene til pedagogiske kvalifikasjoner, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år. Søkeren må innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Slik søker du

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester, med diploma supplement for avlagte grader
 • Pedagogisk mappe
 • Om du ikke har dokumentert pedagogisk mappe: Skjema for pedagogiske kvalifikasjoner
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som dine mest betydningsfulle
 • Inntil 10 arbeider (publiserte eller upubliserte) som du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen kan sendes inn.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vilkår

Stillingen lønnes som universitetslektor/førstelektor avhengig av kvalifikasjoner, etter statens regulativ kode 1009 eller 1198. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen