Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstelektor / universitetslektor i klinisk ernæring

Søknadsfrist: 29.03.2020

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin (IKM) er det en ledig fast 100 % stilling som førstelektor/universitetslektor i klinisk ernæring. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

For informasjon om instituttet, se nettside om Institutt for klinisk medisin

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Kontakt

Kontaktpersoner for stillingen er: leder Ernæringssenter UNN/universitetslektor UiT Hugo Nilssen, tlf. +47 92 49 89 27, epost: [email protected], førsteamanuensis Patrik Hansson, tlf. +47 40 31 01 37, epost: [email protected], og kontorsjef Arvid Inge Paulsen, tlf. +47 90 58 17 32, epost: [email protected]

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer primært emneansvar, undervisning og veiledning på masterstudiet i klinisk ernæring som etter avsluttet studie gir autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Den som tilsettes vil være involvert i undervisning på bachelorstudiet i ernæring og veilede studenter på både bachelor- og masteroppgaver. Andre arbeidsoppgaver vil være knyttet til videreutvikling av studieprogrammene i ernæring. Undervisnings- og veiledningsoppgaver innen ernæring på medisin- og odontologistudiet kan også inngå i stillingen. Den som tilsettes kan tilknyttes allerede eksisterende forskningsgruppe, og bidra med forskning gjennom deltakelse i prosjekter.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog, helst med bred erfaring innen klinisk arbeid. Undervisnings- og veiledererfaring samt erfaring med å utvikle undervisningsopplegg vil telle positivt. Det er ønskelig med godt nettverk innen fagfeltet. Vitenskapelig produksjon i form av publikasjoner innen fagområdet ernæring vil bli vektlagt.

Vi søker etter en person som har god samarbeidsevne, godt humør, pågangsmot, evne til å tenke nytt og til å jobbe systematisk, tverrfaglig og selvstendig, men også i team. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig.

For tilsetting som førstelektor kreves:

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse.
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA). 

For tilsetting som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole, 
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis 
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning:

 • Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. 

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (gjelder for stilling som førstelektor)
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsbetingelser

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte.

Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • førstelektor: 30 % til forskning og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • universitetslektor: 20 % til forskning og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Fast ansatte i stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen