Stilling:

Postdoktor i samfunnsøkonomi

Søknadsfrist 30. august 2018

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som postdoktor i samfunnsøkonomi. Stillingen er plassert ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø og vil være en del av Centre for Economic Research (CER).

Postdoktorstillingen en åremålsstilling med tilsettingsperiode på 3 år. Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Ingen kan tilsettes i mer enn en åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campuser i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til:

Forsknings-/ arbeidsområde

Alt. 1: Atferdsøkonomi og eksperimentell økonomi

Alt. 2: Næringsøkonomi

Kvalifikasjonskrav

For å være kvalifisert til å søke på stillingen må kandidaten ha norsk doktorgrad innenfor samfunnsøkonomi eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Dersom det ikke melder seg kandidater som oppfyller kravet ved søknadstidspunktet, kan kandidater som oppfyller kravet innen tilsetting vurderes.

Søkeren skal legge fram forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet tilknyttet ett av de to forskningsområdene. Forslaget skal også inneholde framdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Søkeren bør kunne dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av dokumentert praktisk kompetanse som underviser, universitetspedagogisk seminar, annen pedagogisk utdanning eller gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk.

Søkeren må beherske engelsk, både skriftlig og muntlig. Les hvordan du kan dekke språkkrav.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet.

Arbeidsvilkår

Arbeidstiden vil være avsatt til forskning, forskningsrelatert virksomhet og forskningsadministrasjon.

Stillingen vil i tillegg bli tillagt undervisning og tilsvarende arbeid for UiT inntil 25 % stilling.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Stillingen skal styrke fagmiljøet ved Handelshøgskolen campus Tromsø.

Lønn

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

UiT Norges arktiske universitet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • oversikt av pedagogiske kvalifikasjoner
 • forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet
 • referanser med kontaktinformasjon (arbeid)
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
  • Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
   • forfatter(e), arbeidets tittel
   • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall, doi (digital object identifier)
   • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Informasjon

Her finner du informasjon og retningslinjer det henvises til i våre kunngjøringer.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontorsjef Inger Janne Johansen [email protected].

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen