Stilling:

Førsteamanuensisstillinger i rettsvitenskap

Søknadsfrist 2. november 2018

Ved Det juridiske fakultet er det ledig 2-3 stillinger som førsteamanuensis i rettsvitenskap. Fakultetet har særlig behov for kompetanse innen fagene familie, arv og skifterett, erstatningsrett, samt sentral formuerett. Arbeidssted er Tromsø.

Fakultetet har for tiden ca. 850 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 20 tilsatte i administrative stillinger. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (L.L.M.) in the Law of the Sea. Nærmere opplysninger fremgår av hjemmesiden www.jus.uit.no

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap. Minst ett av arbeidene må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige eller andre internasjonale rettskilder som er relevante for norske forhold.

Til stillingen ligger undervisnings- og forskningsplikt. Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede, samt delta i eksamensarbeid på et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk) innenfor fakultetets studieprogram, fortrinnsvis masterstudiets obligatoriske fag. Søkere må redegjøre for hvilke fag de kan undervise i.

Søkere må også være villig til å påta seg administrative oppgaver.

For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag, f. eks. i fakultetets forskergrupper, og for universitetet som helhet. Herunder må vedkommende være villig til å bidra til tverrvitenskapelige prosjekter og søknader om ekstern finansiering.

Undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Hva en slik mappe skal inneholde kan du lese om på Results nettside.

Vi kan tilby:

 • Meget gode ordninger for FOU-termin
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens Pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Fra brutto lønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad og vedlegg, som må være på et skandinavisk språk eller på engelsk, sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner , som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
 • Navn og kontaktinformasjon på to til tre referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søkere må levere arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen. Det presiseres at også de vitenskapelige arbeidene må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk for å bli tatt med i vurderingen, og at de skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se: Informasjon til søkere på stillinger, hvor også retningslinjer for fordeling av arbeidstid og for FoU-termin, samt skjema for pedagogiske kvalifikasjoner finnes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til Bendiksen.

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen