Stilling:

Universitetslektor II i klinisk odontologi, fagretning radiologi

Søknadsfrist 26. desember 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig 20% bistilling som universitetslektor i klinisk odontologi fagretning oral og maxillofacial radiologi. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Oro-Maxillofacial Health and Epidemiology.

Stillingen er internt finansiert.

Tilsettingen som universitetslektor II gjelder for 3 år, med mulighet for forlengelse.

Tilsetting i bistilling forutsetter samtykke fra hovedarbeidsgiver.

Kontaktperson for stillingen er:

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning (seminar, forelesninger, demonstrasjoner), og forskningsveiledning av tannlege- og tannpleierstudenter
 • Utforme og utvikle kursmateriell og eksamensoppgaver sammen med faglig leder
 • Utvikle, administrere og sammenstille kursevalueringer
 • Være en rollemodell for studentene i henhold til tematikken som inngår i oral og maxillofacial radiologi

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves mastergrad i odontologi og spesialitet i oral og maxillofacial radiologi, samt relevant klinisk erfaring. Veilednings- og undervisningserfaring innen radiologi vil være positivt.

Språkkunnskaper: arbeidsspråket er norsk, og søkeren må beherske norsk.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse) Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings- kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside her

Kravene til undervisningskompetanse gjelder også ved tilsetting i bistillinger som er tillagt undervisning. For disse stillingene kan kravet fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes og må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsomfang i bistilling utgjør ca. 20 % av full stilling. I denne tiden står bistillingsinnehaveren til universitetets disposisjon.

Universitetslektor II lønnes med 20 % av ordinær lønn etter statens regulativ kode 1009.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på denne siden (www.jobbnorge.no) og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
 • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

BedømmelseSøkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen