Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor i ernæring

Søknadsfrist: 11.12.2019

Om stillingen

Institutt for samfunnsmedisin har totalt ca. 200 ansatte og er organisert i seks forskningsgrupper og fire fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health) og på bachelor- og masterprogrammet i ernæring. I tillegg deltar instituttet i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen, som ledes fra Universitetet i Oslo. Instituttets forskning er sterkt preget av epidemiologisk forskning basert på befolkningsundersøkelser Kvinner & Kreft og Tromsøundersøkelsen.

Fagfeltet ernæringsepidemiologi/kostholdsforskning/samfunnsernæring omfatter kunnskap om kostholdet i ulike befolkningsgrupper, matvarenes sammensetning, deres bruk og rolle i kostholdet, sammenhengen mellom kosthold og helse, samt kunnskap om tiltak for å fremme sunne kostvaner i befolkningen. De ulike delene av fagfeltet overlapper, men mens kostholdsforskning har et større fokus på eksponeringsvariablene (kostholdet), har ernæringsepidemiologi mer fokus på relasjoner og konsekvenser av ulike kosthold, slik som risiko for sykdom. Samfunnsernæring tar opp i seg globale perspektiver, mat som kulturbærer og ernæringsrelatert folkehelsearbeid.

Stillingens arbeidsoppgaver

Undervisningsoppgavene vil først og fremst være knyttet til utvikling av, undervisning og veiledning innenfor bachelorprogrammet i ernæring og masterprogrammet i klinisk ernæring.

Undervisnings- og veiledningsoppgaver på medisinstudiet og Master i Public Health vil også være aktuelt. Ved tilsetting vil det bli avgjort hvilken forskningsgruppe søkeren vil bli tilknyttet

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

Professor Guri Skeie,

Kontorsjef Vinjar Fønnebø,

Kvalifikasjoner

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som universitetslektor er:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For denne stillingen kreves en sterk faglig bakgrunn innen human ernæring. Den som blir tilsatt må være motivert for å drive utvikling av undervisning både for bachelor i ernæring og master i klinisk ernæring. Det er ønskelig at den som blir tilsatt har kompetanse innenfor samfunnsernæring og kostholdsforskning, og at vedkommende har erfaring med opplæring i praktisk matlaging.

Søker må beherske norsk, eventuelt dansk eller svensk. Søker må også kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig på engelsk

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Vi søker etter personer som har gode samarbeidsevner, evne til å tenke nytt, og som kan jobbe selvstendig.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV, inkludert full publikasjonsliste
 • Vitnemål for alle grader
 • Referanser og attester
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som et utgangspunkt vil en universitetslektor bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

(Kjønnskvotering: UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.)

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen