Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor i engelsk

Søknadsfrist: 27.06.2019

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur (ISK) er det ledig ett års vikariat som universitetslektor. Tilsettingsperioden vil være fra 1.8.2019 - 31.7.2020. Den som tilsettes vil ha sin daglige arbeidsplass i Tromsø.ISK har 75 fast ansatte, 10 professor II og omlag 30 stipendiater. I tillegg kommer rundt 25 midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Instituttet har en svært aktiv forskningsprofil med stor tematisk bredde og huser et av verdens fremste språkvitenskapelige miljø, med forskergrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), sosiolingvistikk (LAIDUA), språktilengnelse (LAVA) og teoretisk lingvistikk (CASTL-fish).

Instituttets miljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap hevder seg sterkt nasjonalt og er blant annet organisert i forskergruppene Health Art Society (HAS), Russian Space, WARGAME og ALMPUB.

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk som årstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Det gis også doktorgradsutdannelse i kultur-/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap samt språkvitenskap.

Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsgruppesamarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet.

Du får jobbe med

Den som tilsettes, vil inngå både i faggruppa for engelsk språk og litteratur og i faggruppe for allmenn språkvitenskap.

Vedkommende må være åpen for å ta del i undervisninga i engelsk språkvitenskap på ulike nivå inkludert etter- og videreutdanning og til å veilede studenter både på lavere og høyere grad, og spesielt på ulike emner som tilbys innen språktilegnelse.

Det er viktig at vedkommende også kan bidra med undervisning de to engelskspråklige mastergradsprogrammene Master of English Acquisition and Multilingualism og Master of Theoretical Linguistics.

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger kan du få av:

Kvalifikasjoner

For den utlyste stillingen er kravet mastergrad i engelsk, allmenn språkvitenskap eller tilsvarende bakgrunn der engelsk språk, teoretisk lingvistikk og språktilegnelse har stått sentralt.

Den som tilsettes, må være kvalifisert til og forberedt på å undervise i sentrale deler av engelskfaget som grammatikk og språktilegnelse, men samtidig være i stand til å bidra innen emner i generativ språkvitenskap.

Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor:

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som universitetslektor:

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis,

og

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings-kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Jfr. punkt 4.5 i «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT». Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse.

Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside her.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)vitnemål og attester
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
  • listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:

   • forfatter(e), arbeidets tittel
   • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
   • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vises forøvrig til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Generell informasjon

Ved UiT Norges arktiske universitetet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Arbeidsvilkår

Den som tilsettes, må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

Bedømmelse

Da dette er en midlertidig stilling med ønske om snarlig ansettelse, vil det bli gjennomført en forenklet bedømmelse til stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

UiT Norges arktiske universitet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Søk på stillingen