Stilling:

Professor / førsteamanuensis i teoretisk (matematisk) økologi

Søknadsfrist 15. august 2018

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig en fast stilling som professor / førsteamanuensis i teoretisk (matematisk) økologi. Stillingen er plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi og Forskningsgruppen nordlige populasjoner og økosystemer.

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) samler 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 53 faste vitenskapelig ansatte, 7 administrative og 26 ansatte i tekniske stillinger, samt 60 midlertidig ansatte forskere, PhD stipendiater og teknikere.

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Stillingens arbeidsområde

Stillingen skal bidra til å styrke instituttets forskning og undervisning innen teoretisk økologi med fokus på matematisk modellering av mekanismer, dynamikk og tilstander på ulike organisasjonsnivåer i økosystemet; f. eks. demografi/populasjonsdynamikk, interaksjoner i økologiske samfunn og næringsnett. Med hensyn på forskning ønskes det en teoretiker med interesse for tematikk som har stor empirisk forskningsaktivitet ved instituttet og som samsvarer med UiTs strategiske satsningsområder. Dette gjelder særlig endringer i arktiske økosystemer som skyldes klimaoppvarming og forskningsaktiviteten knyttet til COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (se http://www.coat.no/). Modellering som kan være til hjelp i å vurdere ulike strategier for å forvalte og bevare arter og funksjoner i økosystemet er et viktig fokusområde. Teoretiske perspektiver som gir en bedre grunnleggende forståelse av økologisk dynamikk, inkludert evolusjonære prosesser som kan ligge til grunn for langsiktige endringer, er også relevant for stillingen.

Med hensyn til undervisning ser vi etter en person som kan ta ansvar for å dekke de teoretiske komponentene innen kurs i generell økologi ved AMB. Søkeren forventes å vise interesse for didaktikk og at han/hun vil aktivt bidra til å videreutvikle undervisningstilbudet og veiledningskompetansen innen matematisk modellering ved instituttet. Instituttet har for tiden fokus på utvikling av gode undervisningsmetoder, og det forventes derfor deltakelse og bidrag til det didaktiske utviklingsarbeidet innen kvantitative metoder ved AMB. Dette innebærer blant annet å få til god synergi mot undervisning innen økologisk statistikk.

Kvalifikasjonskrav

Søkeren må ha relevant forskningserfaring (minimum doktorgrad) med god forankring i moderne teori, matematisk modellering og analyse innen populasjons –og/eller samfunnsøkologi. For professor må det kunne dokumenteres vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. I søknaden må det gjøres skriftlig rede for hvordan søkerens kompetanse innen modellbygging og matematisk analyse vil være relevant for tematikk det fokuseres på ved AMB og som er strategisk viktig for UiT (se «Stilllingens arbeidområde» ovenfor»).

Søkeren må spesifisere sin erfaring med å undervise og veilede studenter. Spesielt legges det vekt på erfaring i undervisning/veiledning av kvantitativ metodikk (matematiske modellering) på universitetsnivå. Søkeren må i sin søknad gi en skriftlig redegjørelse for sine visjoner om hvordan han/hun kan tenke seg å gjennomføre og utvikle undervisningstilbud og veiledning innen økologisk teori (matematisk modellering) på ulike nivåer i studieløpet.

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe.

For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk og Universitets- og høgskolerådets (UHRs) Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse.

Søkeren må beherske engelsk og være villig til å lære seg norsk innen rimelig tid. Les hvordan du dekker språkkravet.

Arbeidsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt i denne stillingskategorien bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra.

Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien.

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Lønn

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det vil også bli avholdt prøveforelesning.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år, jf. statsansatteloven § 9 og universitets- og høgskolelovens § 6-5,1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

UiT Norges arktiske universitet ønsker å rekruttere kvinner til forskning. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

Nærmere informasjon, retningslinjer og skjema for søkere til stillinger ved UiT finnes på følgende nettside.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • oversikt over pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over vitenskapelige arbeider skal ha følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden. Fem (5) publikasjoner som kan regnes som særlig relevante for forskningsoppgavene i stillingen skal legges ved søknaden.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Det vises forøvrig til til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 15.08.2018

Web: www.uit.no