LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat - pedagogikk PfDK

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts-, og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat - pedagogikk PfDK

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og humaniora utlyses en 100% stipendiat stilling innenfor pedagogikk med fokus på lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Stillingen er ledig fra 01.01.2025. Stillingen er knyttet til Institutt for pedagogikk, og nærmeste overordnede vil være nest-instituttleder på Campus Drammen. Ansettelsen skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

Om doktorgradsprosjektet: 

Begrepet for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) blir stadig mer komplekst, delvis på grunn av skolens økende erfaring med bruk av teknologi og den betydelige utviklingen innen teknologi. Teknologien er ikke lenger bare et verktøy; den er nå en forutsetning som endrer vår forståelse av hva læring er, hvordan læring kan foregå og hva som er særlig menneskelig i møtet med teknologien. Dette utfordrer skolen, lærerne og elevene på mange måter. Et eksempel er endringen av de eksisterende lærer- og elevrollene, der maktrelasjoner endres når elever får økende handlingsrom med teknologien. Et annet eksempel er epistemologiske endringer, der fag, metoder og læringsmåter utfordres: «Hva skal eleven eller studenten lære når teknologien kan det meste? Hvordan og hvor skjer læring?». Et tredje eksempel er de ontologiske spørsmål og dilemmaer som oppstår når for eksempel kunstig intelligens utfordrer grensene mellom menneskelige og teknologiske domener: «Hvordan kan vi vurdere læring? Hva betyr SoMe for elevers trivsel og sosiale samspill? Hvordan vet vi hva som er sant og hva som er troverdig informasjon? Hva blir da skolens oppdrag, hvis teknologien kan levere det meste – og hvordan kan skolen og lærerutdanningen håndtere dette?»). Dette er noen eksempler på endringer og dilemmaer som utfordrer forskningen, skolepraksisen og politikkutformingen. Det er ønskelig at stipendiaten tar utgangspunkt i elementer i disse utfordringene og bidrar til videreutviklingen av begrepet PfDK. Stipendiatens prosjekt kan tenkes å innhente deler av sin empiri fra våre PfDK studier.Den utlyste stipendiatstillingen vil bli knyttet til faggruppen for PfDK som per i dag består av vitenskapelig ansatte som arbeider både med undervisning, veiledning og forskning på Master i PfDK. Undervisningen er primært knyttet til videreutdanningenePfDK grunnskole MOOC, PfDK vgs MOOC og den samlingsbaserte masterutdanningen i PfDK, men det kan også bli aktuelt med bidrag på en av lærerutdanningene. Stipendiatstillingen kan også knyttes til en eller begge av forskningsgruppene LÆDIME (Læring, læringsdesign og digitale medier) og SEPP (Studies in Education, Policy and Education Practice).

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) eller tilsvarende innen pedagogikk. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. Arbeidserfaring som lærer i grunnskole, videregående eller høyere utdanning vektlegges. Siden undervisningsspråket på studiene i PfDK og lærerutdanningene er norsk, må den som ansettes kunne undervise og veilede på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). Det kreves derfor at den som tilsettes behersker et skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor, Ann-Thérèse Arstorp, tlf: 904 12 889

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

 • HR-rådgiver Jeanette G. Wilhelmsen, jwilh@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål 
 • masteroppgave eller tilsvarende 
 • 5 siders prosjektbeskrivelse eller motivasjonsbrev
 • Dokumentasjon på språkferdigheter
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS