LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i psykisk helse og rusarbeid

Søknadsfrist: 07.11.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for Helse- og Sosialvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i psykisk helse og rusarbeid

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.02.2022 ledig 100% stilling som stipendiat innenfor Personsentrert helsearbeid – psykisk helse- og rusarbeid1. Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, og nærmeste overordnede erInstituttnestleder Vibeke Krane.

Hovedarbeidssted er p.t. Drammen. Ansettelsen skjer for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Om doktorgradsprosjektet

Tittelen for doktorgradsprosjektet er: «Samskaping i ungdomsvennlige tjenester for barn og unge med psykisk helse - og rusutfordringer». Målsettingen med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer og hemmer samskaping i ungdomsvennligetjenester til barn og unge som erfarer psykisk helse- og rusutfordringer. Den forskningsbaserte kunnskapen vil benyttes i utvikling og implementering av ungdomsvennlige tjenester med større treffsikkerhet i målgruppen. Dette vil ha betydning for utvikling av nye tjenester og implementering av nye tiltak i eksisterende tjenester. Prosjektet vil ha både nasjonal og internasjonal relevans knyttet til interessen for fagfeltene samskaping i tjenesteutvikling samt tilnærming til ungdomsvennlige tjenester i målgruppen barn og unge.Forskingskonteksten for prosjektet er fem kommuner hvor det er igangsatt utvikling av ulike varianter av ungdomsvennlige tjenester.

Det er utviklet en mer omfattende prosjektbeskrivelse som kan tilsendes ved henvendelse til en av kontaktpersonene.

Det er ønskelig at søkere utarbeider en 3 siders prosjektskisse hvor søker beskriver hvordan og med hvilken metodologi de vil gjennomføre prosjektet med utganspunkt i prosjektets målsetting.

Søkere bør også kunne plassere prosjektet innenfor doktorgradsprogrammet i Personsentret helsearbeid som stipendiaten vil inngå i. Begge de nevnte forhold vil søkere oppfordres til å beskrive i sin søknad på stillingen.)

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen helse-, sosial- eller velferdsfag 3 eller tilsvarende høyere utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i personsentret helsearbeid 4 innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektetgjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet som strukturert, målrettet og selvstendighet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 482 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Bengt Karlsson, tlf: 906 49 078 eller
 • Instituttnestleder Vibeke Krane tlf: 975 00 994

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • masteroppgave eller tilsvarende
 • 3 siders prosjektbeskrivelse eller motivasjonsbrev [angi antall sider]
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS