LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i helse og teknologi, tilknyttet prosjektet "Virtuell virkelighet"

Søknadsfrist: 23.11.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i helse og teknologi, tilknyttet prosjektet "Virtuell virkelighet"

Om stillingen

Ved Fakultet for Helse- og Sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, er det ledig en 100% stilling som stipendiat innen området helse og teknologi. Utdanningsstillingen er knyttet til prosjektet «Virtuell virkelighet som et helsefremmende tiltak for sykehjemsbeboere med demens”.

Ansettelsen skjer for en tre-års periode. Det er ønskelig med tiltredelse 01.05.2024.

Arbeidssted er fortrinnsvis på campus Drammen.

Om doktorgradsprosjektet

Hensikten med doktorgradsprosjektet er å undersøke effekten av «virtuell natur», det vil si virtuell virkelighet (VR) som simulerer naturopplevelser, som et helsefremmende tiltak for sykehjemsbeboere med demens. Fokuset vil være på effektene av “virtuell natur”-tiltak basert på helse- og livskvalitet indikatorer.

80% av beboere på norske sykehjem er rammet av demens. Demens påvirker hukommelse og kognitive evner, og resulterer i funksjonshemming blant eldre mennesker. Sykdommen er forbundet med dårlig psykisk helse og redusert livskvalitet. "Virtuell natur" har vist seg å gi betydelige helsefordeler, på lik linje med ekte naturopplevelser. Blant annet kan eksponering for virtuell natur skape glede og fremkalle minner. Dette kan være særlig viktig for sykehjemsbeboere med demens, som ofte opplever isolasjon og har store barrierer for å være ute og oppleve ekte natur. Virtuell natur har derfor potensiale til å forbedre livskvaliteten og redusere byrden for demenspasienter på norske sykehjem, spesielt med tanke på den kulturelle verdien av naturopplevelser og friluftsliv.

Personen som tilsettes i stillingen vil i samarbeid med veiledere utvikle den endelige problemstillingen. Det er ønskelig at problemstillingen vil fokusere på effektene av “virtuell natur”-tiltak basert på helse og velvære indikatorer. Prosjektet skal hovedsakelig bestå av kvantitative metoder, men kan også inkludere en kvalitativ bit f.eks. i form av feltobservasjoner.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen helsefag, folkehelse/helsefremmende arbeid, idrett eller friluftsliv, kognitiv- eller miljøpsykologi, eller tilsvarende høyere utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i personorientert helsearbeid innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. Veilederne følger opp stipendiaten med nødvendig faglig veiledning og støtte gjennom hele utdanningsløpet.

Ønskede kompetanse og kvalifikasjoner:

 • Kunnskap og erfaring med kvantitative metoder.
 • Kunnskap og erfaring med intervensjonsstudier med pre/post design. •
 • Teknologisk anlagt.
 • Tidligere erfaring med eksempelvis VR, aktivitetsmåling/aktigrafer, eller lignende.
 • Kunnskap og erfaring med å arbeide med målgruppa eldre i sykehjem.
 • Søkere må beherske norsk/skandinavisk og engelsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • God gjennomføringsevne.
 • Motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning.
 • Evne til å jobbe strukturert, selvstendig og fokusert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å tenke og arbeide tverrfaglig og til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam.
 • Nettverksbygger.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø, med mulighet til å være koblet til et internasjonalt forskningsnettverk med kontakter bla i Italia, Hellas og USA. 
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling. 
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse. 
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

[Instituttet har få kvinner/menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner/menn oppfordres derfor spesielt til å søke.]

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Giovanna Calogiuri, giovanna.calogiuri@usn.no, +47 35 95 28 59

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Ruth Helen Haugerud, ruth.haugerud@usn.no ; +47 35 95 26 17

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål 
 • masteroppgave eller tilsvarende 
 • 2 siders motivasjonsbrev der du:
 • 1. beskriver hvordan din bakgrunn er relevant for prosjektet og hvordan du vil definere, forbedre og løse prosjektet med din kompetanse.
 • 2. En redegjørelse for hvordan du vil utvikle videre prosjektplan.
 • dokumentasjon på språkferdigheter
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS