LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i Entreprenørskap og migrasjon

Søknadsfrist: 19.09.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for Helse og Sosialvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i Entreprenørskap og migrasjon

Om stillingen

Ved Fakultet for Helse og Sosialvitenskap er det fra 01.01.22 ledig 100% stilling som stipendiat innenfor fagområdet sosial innovasjon.

Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon. Nærmeste overordnede er Instituttleder Hans A. Hauge.

Senterets lokaliteter er Drammen, Horten og Porsgrunn. Hovedarbeidssted for stillingen kan legges til ett av disse stedene.

Ansettelsen skjer for en periode på tre år.

Om doktorgradsprosjektet

Forskningsprosjektet Migrant Work Inclusion (MW Inc), ledes av USN og støttes av Norges forskningsråd. Det løper fra 1.1.22 - 31.12.24. Stipendiatstillingen er i sin helhet knyttet til dette prosjektet.

MW Inc. bygger på en antakelse om at inkludering av innvandrere i det norske arbeidslivet bør utvikles i et nærmere samspill (samskaping) mellom ulike aktører, hvor innvandrerne selv har en sentral rolle. Prosjektet har som mål å identifisere dagens samarbeid og utvikle modeller og metoder for nærmere samskaping mellom aktuelle aktører. Stillingen vil operere under MW Inc’s målsettinger om å skape ny kunnskap om mulighetene for samskaping mellom migranter, arbeidsgivere og offentlige støtteprogrammer; å utvikle metodisk, teoretisk og praktisk kunnskap for å utvikle offentlig innovasjon i norsk arbeidsmarkedspolitikk med anbefalinger for ny praksis. Doktorgradsstillingen er knyttet til den delen av prosjektet som handler om migranter som ønsker å være entreprenører (skape sitt eget arbeid). MW Inc. bygger på et samarbeidende forskningsdesign.

MW Inc. består av tre arbeidspakker (WP) og stipendiatstillingen er knyttet til WP2: “Forbedrede støtteprogrammer for migrantentreprenørskap som inngangsport til inkludering og aktivt borgerskap”. Det handler om samarbeid og samskaping mellom migranter som har ambisjoner om å skape sin egen (og andres) arbeidsplass(er) og offentlige støtteprogrammer for dette. Det samarbeidet (eller mangel på slikt) som eksisterer i dag, er det empiriske grunnlaget for arbeidspakken. Det primære forskningsspørsmålet i denne arbeidspakken er: Hvordan kan samskaping mellom migrant-entreprenører og representanter for offentligestøtteprogrammer forbedres?

Stillingen vil bli inkludert i alle aktiviteter knyttet til MW Inc, WP2 i et tett samarbeid med forskergruppen. Stillingen vil være knyttet hovedsakelig til omfattende dialog med prosjektets partnere, analyse av data, skriving av rapporter og vitenskapelige artikler. Det vilhovedsakelig være vitenskapelig arbeid knyttet til kvalitativ metode, men noe analyse av kvantitative data må også påregnes. Prosjektets språk er norsk, men kanditaten må også kunne skrive fagartikler/formidle på engelsk.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) eller tilsvarende høyere utdanning innenfor et fagområde med relevans for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved et av USNs doktorgradsprogram innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap/formidle og arbeide i team. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for å arbeide med forskning og potensial for å fullføre en doktorgradsutdanning innen fastlagt tid hensyntas. Kandidaten må beherske norsk skriftlig og muntlig svært godt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen, som selvstendighet, samarbeidsevne og fleksibilitet blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 491 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seniorforkser/senterleder Lars Ueland Kobro, 909 42 561, eller Instituttleder Hans A. Hauge, 951 71 259

For spørsmål om søknadsprosessen: Seniorkonsulent Ruth Helen Haugerud tlf: 35 95 26 17

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål
 • masteroppgave eller tilsvarende
 • inntil fem siders prosjektbeskrivelse
 • dokumentasjon på språkferdigheter
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS