LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat - Skaperorientert teknologilæring

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts-, og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat - Skaperorientert teknologilæring

Om stillingen

Stipendiat innenfor Skaperorientert teknologilæring knyttet til Institutt for estetiske fag, og nærmeste overordnede er Laila Belinda Fauske. Hovedarbeidssted er campus Notodden. Ansettelsen skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid med oppstart 01.01.2025.

Om doktorgradsprosjektet: 

Prosjektet faller inn under PhD programmet Ph.d. i humaniora, kultur- og utdanningsvitenskap og da særskilt under spesialiseringsområde C Utdanningsforskning, læringspraksiser og pedagogikk (ULP). Det skal fremme utdanningsvitenskapelig forsking innenfor digital kompetanse, demokrati og medborgerskap samt innovasjon og kreativitet gjennom faget Kunst og håndverk. Prosjektet har en overordnet utdanningsvitenskapelig forankring, er basert i kultur og samfunnsfaglig tematikk og foregår i tett samarbeid med lærere og elever i skolen. Hensikten er å utvikle såkalt «best practises» for bruk av digitale hjelpemidler og KI på en etisk, ansvarsfull, trygg og hensiktsmessig måte. I prosjektet utnyttes den forskningsinfrastruktur av skaperverksteder og lærere som er lagt til grunn på Notodden av et pågående NRF finansiert prosjekt.

Stipendiaten knyttes til forskningsgruppen Embodied Making and Learning (EMAL) og særlig til det pågående NFR prosjektet: Maker-Centered Learning: Cultivating creativity in tomorrow’s schools (MAKER).

Dette prosjektet er et samarbeid med kunst- og håndverkslærere, lærerutdannere og forskere. Arbeidet ledes fra USN med partnere fra OsloMet og Helsinki University. Gjennom samarbeidspartnerne ved Helsinki Universitet har vi en tilknytning til prosjektet Generation AI https://www.generation-ai-stn.fi/ Prosjektet tar utgangspunkt i «Maker pedagogikk», som er en kulturell modell for å undervise i kreativitet og tilhørende kreative og digitale kompetanser og er utviklet som et konseptuelt rammeverk for pedagogiske praksiser innenfor teknologiutdanning og kunst og håndverk.

Stipendiatsstillingens tematikk

Overordnet problemområde for stipendiatstillingen er digitalisering i samfunn og skole (Homer-Dixon, 2001; Kelentrić et al., 2017) og spørsmål omkring bruken av Kunstig Intelligens (KI) løftes særlig fram: Hvilke pedagogiske muligheter og utfordringer står vi overfor? Hvordan kan KI brukes på en mest mulig konstruktiv og etisk måte for å fremme bevisstgjøring og ansvarlig bruk? Hvordan fremmer AI undervisning og læring av kreativitet? Hvordan kan skapersentrert læring i skaperverksted utnyttes for å gi elever innsikt i kreativ og ansvarlig bruk av AI? Det er viktig å se på KI og muligheter og trusler med denne teknologien og hva slags virkninger den har i skolemiljøet (Tedre, et al. 2021) – denne nye stipendiatstillingen ser særlig på denne delen av fremtidens teknologi-pedagogikk i forhold til kreativitet og i lys av den seneste utviklingen av KI, for å skape en bevissthet omkring hvordan KI allerede brukes i visuell kommunikasjon og hvordan man gjennom å lære seg mer om det også får til kritisk tenkning, refleksjon og agens hos både lærerne og elevene. Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen design, kunst og håndverk, utdanning, teknologi eller tilsvarende relevant høyere utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen design, kunst og håndverk, utdanning, teknologi eller tilsvarende relevant høyere utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Siden undervisningsspråket er norsk, må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førsteamanuensis Camilla Groth, 35 02 65 64 / +358407014703

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

 • HR-rådgiver Jeanette G. Wilhelmsen, jwilh@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål
 • masteroppgave eller tilsvarende 
 • 5 siders prosjektbeskrivelse eller motivasjonsbrev 
 • Dokumentasjon på språkferdigheter
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS