LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat - leseløp

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts-, og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat - leseløp

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2025 ledig 100 % stilling som stipendiat innenfor prosjektet «Leseløp», som handler om leseundervisning. Stillingen er knyttet til Institutt for språk og litteratur, og nærmeste overordnede er instituttleder Jørn Varhaug. Hovedarbeidssted er campus Vestfold (Bakkenteigen). Ansettelsen skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

Om doktorgradsprosjektet: 

Nedslagsfeltet for dette doktorgradsprosjektet er leseundervisning i skolen, det vil si både lesing som felt og som grunnleggende ferdighet (LK20) og dramaturgi, altså komposisjon av leseundervisning. Det overordnende målet for dette prosjektet er å utvikle og få kunnskap om kollektiv leseundervisning i skolen som favner både svake og sterke lesere og som bidrar til økt lesemotivasjon og lesekompetanse. Et annet mål er å utvikle en mer bærekraftig lærerutdanning som er tilpasset framtidens skole og de problemene og kunnskapshullene som formidles i leseforskning. Nyere leseforskning dokumenterer at mange elever har svak leseforståelse og utfordringer med å klare videre utdanning og delta i yrkeslivet. Det er et demokratisk problem. For å møte en slik utfordring, ønsker vi at dette prosjektet skal belyse hva gode leselærere og god, kollektiv leseundervisning kan være.

Denne stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet Leseløp, som er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). I Leseløp samarbeider leseforskere, lærerstudenter og lærere for å lage intervensjoner om leseundervisning i og på tvers av fag. Stillingen er videre knyttet til forskergruppen Klasseromforskning og kvalitet i undervisning.

Den metodiske tilnærmingen er kvalitativ, og klasseromsempiri kan være video og/eller lyd, observasjon og/eller tekster. Det er ønskelig med triangulering av data. Det kan være mulig med en kvantitativ tilnærming i tillegg, som en spørreundersøkelse, som bakgrunn for kvalitative tilnærminger. Analyser som er særlig aktuelle er dramaturgisk analyse, interaksjonsanalyse innholdsanalyse og tekstanalyse.

Teoretiske perspektiv som er sentrale for dette prosjektet, er blant annet dramaturgi og leseteori. Det kan videre være teori om ulike arenaer for å utvikle undervisning, som teori om «det tredje rommet» eller om «å undervise om å undervise» og mer spesifikk teori om metodiske tilnærminger til kollektiv undervisning i klasserommet, som helklassesamtale, litterære samtale, iscenesatte uttrykk mv. En overordnet tilnærming vil være sosiokulturell, sosialkonstruktivistisk, performativ eller andre beslektede tilnærminger. 

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen norsk/nordisk eller tilsvarende høyere utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Den som ansettes må kunne undervise i et av språkene norsk, svensk eller dansk.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førsteamanuensis Jannike Ohrem Bakke, telefon 31 00 9149/97664474

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

 • HR-rådgiver Jeanette G. Wilhelmsen, jwilh@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål 
 • masteroppgave eller tilsvarende 
 • 5 siders prosjektbeskrivelse eller motivasjonsbrev 
 • Dokumentasjon på språkferdigheter
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS