Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat innenfor barnevern - foreldreveiledning PYC

Søknadsfrist: 15.08.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for Helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag har ledig midlertidig stilling som Stipendiat innenfor barnevern - foreldreveiledning PYC

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 15.08.2020 ledig én 100 % åremålsstilling som stipendiat i personorientert helsearbeid innenfor barnevern. Stipendatstillingen vil være tilknyttet forskningsprosjekt Foreldreveiledning til barnets beste - implementering av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge 2020 – 2024.

Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn.

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt.

Om doktorgradsprosjektet

Prosjektet vil følge implementeringen og utprøvingen av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge 2020-2024. Prosjektet skal belyse feltets bruk av PYC som hjelpetiltak i barnevernet, og effekter av PYC som hjelpetiltak i familier. I prosjektet legges det opp til bruk av både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, og pre- og post-mål når det gjelder hvordan foreldreveiledningsprogrammet PYC påvirker endring av kommunikasjonsmønster, samspillsferdigheter og grad av stress i familiene. Det forventes at PhD kandidaten utvikler et prosjekt som faller inn under tematikken i hovedprosjektet.

PhD-prosjektet vil bidra med ny kunnskap som kan styrke norsk barnevernstjeneste og bedre levekårene til foreldre med kognitive vansker og deres barn. Det er i dag ca. 10 000 barn mellom 0–18 år som har foreldre med kognitive vansker i Norge. 30–50 % av barna plasseres utenfor hjemmet. PYC-programmet bygger på brukermedvirkning og myndiggjørende praksis, og et av prosjektets mål er å undersøke hvordan programmet bidrar til familiens egne endringsprosesser. Dette er i tråd med fakultetets PhD-program i personorientert helse. Brukermedvirkning er derfor et sentralt grunnlag for følgeforskningen ved utprøvingen av PYC. Brukere i prosjektet kan defineres som barnevernsarbeidere, foreldre og barna. Målet for prosjektet er å vurdere nytte, samt perspektiver og erfaringer til foreldre, barn og barnevernsarbeidere.

Det er Universitetet i Sørøst-Norge ved professor II Øyvind Kvello og professor Halvard Vike som er ansvarlig for prosjektet, og som vil ha et hovedansvar for veiledning. Universitetslektor og prosjektleder Anne Thronsen leder PYC-implementeringen i Norge, og vil være deltakende i prosjektet. Prosjektet blir knyttet til forskningsgruppen Velferdstjenester for utsatte grupper (VETUG).

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen fagområdene helse, sosial eller pedagogikk med en gjennomsnittskarakter B eller bedre. Graden må være oppnådd innen søknadsfristens utløp. Søkere med profesjonsutdanning som barnevernpedagog eller vernepleier oppfordres til å søke.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i Personorientert helsearbeid. Prosjektbeskrivelsen må ha en tydelig personorientert forankring - jfr. studieplan i PhD personorientert helsearbeid

Det er utarbeidet en betenkning som kan fås ved henvendelse til instituttleder. Stipendiatens prosjektbeskrivelse i søknad må konkretiseres i forhold til betenkningen.

Det er en fordel om søker har erfaring med både kvantitative og kvalitative metoder.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, være motivert for å dele kunnskaper og ha ønske om å inngå i et aktivt forskermiljø. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon til å gjennomføre en PhD-utdanning vektlegges.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Generelle krav til utdanning og kompetanse for stillingene er fastsatt i henhold til: Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102

Vi tilbyr

• Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling

• Godt sosialt miljø

• God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

• Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne , og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan instiuttleder Ramona Lorentsen, tlf.:35575455 / 90225130, forskningsleder Halvard Vike, tlf.: 35575243 / 91765606, og professor Øyvind Kvello, tlf: 93035464, kontaktes.

For opplysninger om PhD programmet i Personorientert helsearbeid kan professor Kirsti Skovdahl (epost: [email protected] , tlf: 31 00 87 54 / 983 06 108) kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden :

1. attesterte vitnemål fra høgskole/universitet og attester

2. hovedfags-/masteroppgaven

3. prosjektbeskrivelse - maksimum 5 sider

4. eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse

5. kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen