LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 25.03.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

USN Handelshøyskolen har ledig to stillinger som Stipendiat i utdanningsvitenskap

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det fra 15.08.21 ledig to stillinger som stipendiat innenfor utdanningsvitenskap, utdanningsledelse og styring innenfor utdanningsområdet.

Stillingene er knyttet til Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold.

 • Stipendiatstilling A er fireårig inkludert 25 % pliktarbeid (pliktarbeidet vil være meritterende forsknings-, undervisnings- og/eller administrasjons-arbeid knyttet til prosjekt).
 • Stipendiatstilling B er for en periode på tre år med ren forskerutdanning knyttet til prosjekt.

Om doktorgradsprosjektet

Ph.d.-stillingene er en del av forskningsprosjektet CLASS - Comparisons of Leadership Autonomy in School districts and Schools ved USN finansiert av av Norges forskningsråd. Begge Ph.d.-stipendiatene vil være en del av CLASS-forskerteam.

CLASS er et komparativ prosjekt der vi kombinerer studier av dokumenter, intervjuer og spørreundersøkelser for å undersøke utdanningslederes handlingsrom og autonomi i skoler og kommuner i Norge, Sverige og Tyskland fra 1990-tallet og frem til i dag. Utdanning i dag er preget av kompleksitet og involverer en rekke aktørgrupper som elever, foreldre, lærere, interessegrupper i tillegg til politikere og utdanningsadministrasjon. I studien ser vi nærmere på nyere ledelsesformer med høye forventninger til utdanningslederes kompetanse og relasjonelle kapasitet i forskjellige utdanningssystemer (Norge), (Tyskland) og (Sverige).

Det er et krav at ph.d.-prosjektet er forankret i CLASS-prosjektets tema og metoder. Arbeidet med Ph.d.-prosjektene vil inngå i alle deler av det større forskningsprosjektet, som datainnsamling, dataanalyse og publisering av resultater. Det er en fordel for søkere at det planlagte prosjektet har et komparativt design for studie av utdanningsledelse i kommuner og skoler i norsk og svensk kontekst, eller i norsk og tysk kontekst.

Doktorgradskandidatene vil inngå i og bli støttet av det større forskningsteamet i CLASS. De vil delta i forskningsgruppens aktiviteter som teammedlemmer og i forskergruppene til de involverte forskerne. På grunn av CLASS-prosjektets komparative karakter forventes det at doktorgradskandidatene i perioder vil utføre sin forskning i Sverige og / eller Tyskland som et supplement til arbeidet ved hovedarbeidsplassen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) eller tilsvarende høyere utdanning innenfor fagområder som utdanningsvitenskap og pedagogikk, lærerutdanning, utdanningsledelse og utdanningssosiologi. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i PEDRES innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Søkeren må kunne dokumentere at han / hun behersker norsk og/eller svensk og engelsk. Doktorgradsavhandlingen må skrives på norsk eller engelsk. Ph.d.-prosjektene vil være komparative studier av Norge og Sverige eller av Norge og Tyskland, det er derfor en styrke for søkere å beherske svensk og norsk og / eller tysk. Det er en fordel hvis søkerne har kunnskap om de nasjonale kontekstene i CLASS. Erfaringer med tildigere forskningsprojekter og/eller akademisk publisering kan også være en fordel for søkere, men det er ikke et krav for tilsetting i stillingene.

En svært viktig del av søknaden er den 5-sidige prosjektplanen. Prosjektplanen bør bygge på prosjektinformasjonen gitt i denne stillingsutlysningen. Det er et krav at prosjektplanen skal omfatte en introduksjon, mål for prosjektet, forskningsspørsmål, en teori- og metodeseksjon og en tentativ tidsplan for phd-periodens aktiviteter. Planen gir en mulighet til å vise søkers evne til å konseptualisere akademiske problemer i gjennomførbare forskningsdesign (se vedlagte tips for utforming av prosjektskisse).

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 482 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • masteroppgave eller tilsvarende
 • 5 siders prosjektbeskrivelse (tips til prosjektskisse)
 • Dokumentasjon på språkferdigheter norsk og/eller svensk, engelsk og evtenuelt tysk
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS