LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i utdanningsvitenskap - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 08.03.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning.

Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i utdanningsvitenskap

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) er det fra 01.08.21 ledig 100 % stilling som stipendiat innenfor utdanningsvitenskap. Tema for stillingen er videobaserte læringsformer i lærerutdanningen. Kandidaten vil inngå i en satsing på innovative og forskningsforankrede metoder for undervisning og vurdering i lærerutdanning. Ph.d.-prosjektet relaterer seg også til USNs målsetting om å være et arbeidslivsrettet profesjonsuniversitet hvor studentene er i fokus.

Stillingen knyttes til Institutt for språk og litteratur eller Institutt for pedagogikk, avhengig av søkers fagbakgrunn. Organisatorisk plassering vil avklares i løpet av ansettelsesprosessen. Nærmeste leder vil være instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold.

Ansettelsen skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid, eventuelt en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Om doktorgradsprosjektet

Ph.d.-prosjektet rettes mot bruk av video som ressurs for undervisning og vurdering i lærerutdanning, og kan rettes mot sentrale fokusområder, som:

 • studentaktive arbeidsformer
 • helklassesamtaler
 • IKT og læring
 • formativ vurdering
 • summativ vurdering
 • muntlig eksamen

Stillingen vil være koblet til CAiTE-prosjektet og forskergruppen Nettverk for interaksjonsanalyse (NIA) , som også stiller med veileder. Forskergruppen har flere aktuelle veiledere avhengig av prosjektets tema, og det oppfordres også til å ha en ekstern veileder. Søkere kan knytte seg tett på pågående aktiviteter (se CAiTE og forskergruppens nettsider), eller orientere prosjektet mot andre former for videobaserte vurderings- og arbeidsformer i lærerutdanning. Prosjektet kan ha mål om utvikling av nye undervisningsformer, eller forske på eksisterende undervisningspraksiser.

Kandidaten vil inngå i et aktivt forskningsmiljø med jevnlige forskergruppemøter, deltakelse på konferanser og et internasjonalt nettverk.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen lærerutdanning, pedagogikk, norskdidaktikk, lingvistikk eller tilsvarende høyere utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Pedagogiske ressurser og læreprosesser (PEDRES) innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Siden undervisningsspråket i utdanningene det skal forskes på er norsk, må den som ansettes kunne et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). Forskningsarbeidet skal imidlertid ha en internasjonal orientering, så det forutsettes at kandidaten også behersker engelsk skriftlig og muntlig.

Det vil være en styrke om søker har erfaring med bruk av video i forskningsarbeid, og metoder som samtaleanalyse eller interaksjonsanalyse.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø
 • Deltakelse i forskergruppen Nettverk for interaksjonsanalyse (NIA)
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 482 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Magnus Hontvedt, Førsteamanuensis ved Insituttt for pedagogikk, 93653245
 • Karianne Skovholt, Førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, 91243036

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål
 • masteroppgave eller tilsvarende
 • en prosjektbeskrivelse på maksimum fem sider som gjør rede for tema, problemstilling, teoretiske perspektiver og metodevalg, samt konkretiserer en realistisk fremdriftsplan for forskningsarbeidet
 • Dokumentasjon på språkferdigheter
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS