Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i tradisjonskunst

Søknadsfrist: 15.11.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.


Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Notodden, Drammen, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som stipendiat i tradisjonskunst

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2021 ledig 100 % åremålstilling som stipendiat innenfor tradisjonskunst.

Stillingen er knyttet til Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, og nærmeste overordnede er instituttleder. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Praksis, tradisjon og teknologi og hovedarbeidssted er p.t. Rauland.

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i kulturstudier innen tre måneder fra tiltredelse.

Om doktorgradsprosjektet

Stillingen er gitt temaet Tradisjonshåndverk som Bærekraftig Kulturell Handling (TBKH). Målet med prosjektet TBKH er å bidra med forskning som utvikler kunnskap om hvordan tradisjonskunstnerens virke kan representere og bidra til bærekraftige handlinger. Det overgripende målet for prosjektet TBKH vil være å bidra til å belyse overordnede spørsmål som: Kan bærekraft bli en del av vår kulturelle praksis og på den måten bli så selvfølgelig at vi ikke tenker over at vi handler bærekraftig? At det å handle bærekraftig ikke er et aktivt valg for den enkelte men del av vår kulturelle automatiserte praksis? Det konkrete prosjektets forskningsfokus vil så være å belyse noen bestemte problemområder innenfor et avgrenset felt hvor resultatene blir et bidrag til å nå dette overgripende målet.

Forutsatt at stipendiaten tas opp i Doktorgradsprogrammet for Kulturstudier, vil stipendiaten delta i en gruppe med PhD-kandidater som arbeider under det overordnede temaet: ”Sustainability as a cultural challenge”.

Doktorgradsutvalget i Kulturstudier ønsker at kommende PhD-kandidater under denne temaparaplyen skal adressere en eller flere av følgende fem dimensjoner:

 • Kultur og mening
 • Kultur og makt
 • Kulturproduksjon
 • Kultur og læring
 • Kultur, materialitet og teknologi

Av disse vil det i hovedsak være dimensjonene Kulturproduksjon, Kultur og læring og/eller Kultur, materialitet og teknologi du som stipendiat på tradisjonshåndverksfeltet vil arbeide under. I dimensjonen Kulturproduksjon er making en kjerneaktivitet i grensesnittet mellom mennesker og omgivelsene, noe direkte og indirekte er relatert til bærekraft. Følgelig må bærekraft utføres og forstås i form av en prosess der kunnskap og mening kontinuerlig produseres i aktiv utveksling med våre sosio-materielle omgivelser. Dette performative perspektivet er relevant for prosjektet TBKH for en undersøkelse av hvordan bærekraft kan forstås som konstituerende handling inkorporert i kulturell praksis. Dimensjonen Kultur, materialitet og teknologi refererer til mangfoldet av grensesnitt mellom det håndgripelige og det immaterielle, og mellom menneskelig og ikke-menneskelig agency, der teknologi og kulturell praksis spiller en avgjørende rolle. I prosjektet TBKH forstås bærekraft både som begrep og handling, samtidig som at kunnskapen gjerne er uuttalt og nedfelt i praksis. Relevante spørsmål å stille i denne sammenhengen vil være; ligger det bærekraftige prosesser innebygd i tradisjonshåndverket som kulturell praksis og hvordan kan disse avdekkes? Og er det i såfall kunnskap og kompetanse å hente fra tradisjonshåndverket som kan bidra i dagens samtid for å oppnå en bredere kulturelt basert bærekraftig praksis?

Tradisjonskunst og tradisjonshåndverk er i forskningssammenheng en del av de skapende fagene; the making disciplines hvor praksis er en integrert del av forskningen både empiriskt, metodologiskt og i formidling av forskningsresultat. Bakgrunnen for prosjektet TBKH føyer seg inn denne forskningstradisjonen med forskningsfelt som ’Sustainable design’ og ’Design for sustainability’. Denne aktiviteten har lenge vært fokusert på miljøvennlig materialbruk og produksjonsprosesser alene. Feltet for design for bærekraftig utvikling har imidlertid i senere tid også tatt opp i seg kulturaspektet enten det gjelder kultur for, kultur i eller kultur som bærekraft.

Relevansen for forskningstemaet til prosjektet TBKH ligger i at bærekraftige handlinger i stor skala til nå ikke er en integrert del av samfunnet. Hvordan produkter og strategier er formgitt har en sterk påvirkning på hvordan mennesker bruker dem. Dette gir formgiveren/tradisjonshåndverkeren muligheter til å formgi produkter og strategier på en slik måte at utformingen endrer menneskenes handlinger til bærekraftig bruk.

En annen dimensjon er at menneskelige samfunn og deres økosystemer er forskjellige og kjennetegnes av ulike tilpasninger til lokale forutsetninger. Tradisjonelt sett arbeider tradisjonskunstneren/håndverkeren med lokale ressurser og materialer, formgitt og tilpasset lokale behov. Gjennom disse lokale tilpasningsprosessene kan tradisjonshåndverk ha utviklet strategier for bærekraft uten at bærekraft som sådan har vært fokus/drivkraft. Når målet er bærekraftige kulturelle handlinger er det relevant å studere tradisjonskunstnerens praksis fra et slikt perspektiv.

Forutsetninger for prosjekt Tradisjonshåndverk som Bærekraftig Kulturell Handling vil være

 • at det tematisk handler om tradisjonshåndverk (tre, metall, tekstil),
 • at forskningen har et praksisfokus, inkludert bruken av forskerens egen håndverkpraksis som et metodologisk verktøy og
 • at studien baserer seg på teoretiske perspektiv som er sentrale i Kulturstudier

Konkrete prosjekt vil kunne være:

 • Studier av hvordan design/formgiving av tradisjonshåndverksprodukter betinger bærekraftig bruk.
 • Studier av hvordan tradisjonshåndverk som kulturell praksis forvalter og forhandler om miljømessige, økonomiske og menneskelige ressurser.
 • Studier av hvordan introduksjon av ny teknologi innen tradisjonshåndverk kan forstås i forhold til de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling (økonomi, miljø og sosiale forhold).

Prosjektet vil være teoretisk forankret i praksisorienterte, tverrfaglige kulturstudier. Utover dette vil aktuelle perspektiver bestemmes av det mer spesifikke problemområde som prosjektet skal undersøke. Mulige perspektiv som kan danne det teoretiske fundamentet for prosjektet er making, research through design, practice-based research, taus kunnskap, refleksjon-i-handling/refleksjon-etter-handling og Mode-2 kunnskapsproduksjon.

Formålet med PhD-prosjektet Tradisjonshåndverk som Bærekraftig Kulturell Handling er å utvikle kunnskap om hvordan tradisjonskunstneren/håndverkerens praksis kan både være en bærekraftig kulturell handling og bidra til en bærekraftig handlingskultur.

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen relevante fagområder, og bør ha karakteren B eller bedre på masteroppgaven. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. Praktisk/utøvende erfaring innen tradisjonskunst og kjennskap til fagområdets teori- og begrepsapparat er ønsket.

Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved fakultetets doktorgradsstudium i kulturstudier innen tre måneder fra tiltredelse.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt og søkeren bør kunne vise til engasjement, kompetanse og innovativ tenkning innenfor det aktuelle forskningstemaet (jf. Om doktorgradsprosjektet).

Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Deltagelse i en gruppe med stipandiater som arbeider under den felles temaparaplyen ‘Sustainability as a cultural challenge’.
 • Godt sosialt miljø.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Et internasjonalt ledende fagmiljø innen tradisjonskunst og tradisjonskunstforskning.
 • Tilgang til nasjonale og internasjonale nettverk innenfor feltet.
 • Muligheter for hospitering i utlandet hos våre samarbeidsinstitusjoner.
 • Et moderne campus med godt utstyrte verksteder for tre-/metall-/tekstilarbeid, øvingsrom og lydstudio mm.
 • Kort avstand til idretts-/treningsanlegg og svømmebasseng, skianlegg, langrennsspor og turstier i fantastisk fjellnatur.
 • Sosialt og levende studiemiljø med filmklubb, musikk- og danseaktiviteter, utstillinger, konserter og en egen festival (http://vinterfestival.hit.no).

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 449 400 per år (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
 • hovedfags-/masteroppgaven
 • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS