Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i profesjonsfaglig digital kompetanse

Søknadsfrist: 02.04.2020

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for pedagogikk har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i profesjonsfaglig digital kompetanse

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Fakultet for humaniora-, idrett og utdanningsvitenskap, Institutt for Pedagogikk, er det ledig en stilling som stipendiat innen profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Stipendiatstillingen er tilknyttet forskergruppen for læring, læringsdesign og digitale medier, LÆDIME.

Nærmeste overordnede er instituttnestleder Meryl S. Lillenes. Søkeren kan velge blant følgende hovedarbeidssteder: Campus Drammen, Campus Vestfold, Campus Porsgrunn eller Campus Notodden. Hovedarbeidssted vil avklares i løpet av ansettelsesprosessen.

Stillingen skal gi en lovende forskerkandidat mulighet til faglig utvikling og prosjektet skal bidra til kunnskapsutvikling som styrker fakultets forutsetninger for å fremme lærerstudenters og læreres PfDK, med fokus på lærerens veilederrolle i teknologirike klasserom.

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt, evt. tre år med ren forskerutdanning. Perioden forløper fra det tidspunkt stipendiaten blir tilsatt.

Om forskergruppen, prosjektet og stillingen

Avhandlingen skal bidra til å utvikle kunnskap som styrker fakultetets forutsetninger for å fremme lærerstudenters PfDK, med fokus på lærerens veilederrolle i teknologirike klasserom. Kandidaten knyttes til LÆDIME som har spisskompetanse på PfDK. For øvrig har fakultetet lang tradisjon for forskning på veiledning. LÆDIME vil derfor legge til rette for at kandidaten også får ta del i dette miljøet.

Prosjektets bidrag vil avhenge av søkers valg av problemstilling i doktorgradsprosjektet. Mulige bidrag kan være å frembringe kunnskap om hvilke veiledningsstrategier lærere og/eller lærerstudenter bruker i møte med elever som jobber med oppgaver i fag der digitale ressurser er i bruk. Videre kan det være ønskelig å få mer og bedre innsikt i hvilke veiledningsstrategier som ser ut til å fremme eller hemme elevenes læringsprosess, faglige utvikling og evt. samarbeid om å løse oppgaver. Prosjektet vil også kunne generere innsikt i hvordan lærere og/eller lærerstudenter forholder seg til at elever tar uhensiktsmessige, digitale valg i arbeidsprosesser og hvordan de forsøksvis forebygger risiko i digitale klasserom - f.eks. at elever gjør dårlige kildevalg, har en overflatisk tilnærming til oppgaver som skal løses eller forstyrres digitalt. Om det brukes veiledningsteknologi i datainnsamlingen, kan studien også generere kunnskap om, i hvilken grad, og på hvilke måter bruk av slik teknologi bidrar til å profesjonalisere veilederrollen. Kandidaten må selv påregne å generere data. Avhengig av stipendiatens tematiske og metodologiske profil vil førsteamanuensisene Agnete Bueie, Toril Aagaard, Gunstein Egeberg, Ann-Therese Arstorp, Tonje Stenseth og professorene Halvor Bjørnsrud og Thomas Moser være mulige interne veiledere fra LÆDIME.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende høyere utdanning innen pedagogikk eller andre utdanningsfaglige områder, normalt med vektet gjennomsnittskarakter på mastergraden lik B eller bedre. Graden må være oppnådd innen søknadsfristens utløp. Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i PEDRES.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper, og ha evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam. I tillegg til formell kompetanse vil motivasjon for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, og forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen på normert tid. Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan førsteamanuensis Toril Aagaard, tlf. 35 02 64 48 ved Institutt for pedagogikk kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
  • hovedfags-/masteroppgaven
  • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen