Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i kritisk literacy

Søknadsfrist: 31.05.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap / Institutt for språk og litteratur har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i kritisk literacy

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2021 ledig stilling som stipendiat innenfor emnet kritisk literacy. Ph.d.-stillingen er knyttet opp mot forskningsprosjektet Critical Literacy in a Digital and Global Textual World (CritLit), som er finasiert av Norges Forskningsråd. Informasjon om forskningsprosjektet finnes her og her.

Ph.d.-stillingen er forankret ved Institutt for språk og litteratur, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er Campus Vestfold. Ved institutt for språk og litteratur kan vi tilby et dynamisk fagmiljø bestående av ca. 80 fagpersoner i norsk og engelsk. Instituttet har solid historikk på forsknings- og utviklingsarbeid og høy forsknings- og utviklingsaktivitet, særlig innenfor områdene tekstvitenskap, læremiddel, literacy og fagdidaktikk. Kunnskapsdeling og samarbeid er viktige kjerneverdier blant våre fagfolk, både på instituttet og på fakultetet.

Om stillingen

Ph.d.-stillingen er knyttet opp mot det treårige forskningsprosjektet Critical Literacy in a Digital and Global Textual World (CritLit), som er finasiert av Norges Forskningsråd. Målet med rekrutteringsstillingen er å bidra til forskningen i CritLit-prosjektet, samt å øke den forskningsbaserte kunnskapen om kritisk tilnærming og bevissthet, fortrinnsvis i digital kommunikasjon på 8.-10. trinn i grunnskolen. Ph.d.-prosjektet må være forankret i skolens norskfag. Søkeren inviteres til å foreslå forskningsspørsmål og metodiske tilnærminger med utgangspunkt i den overordende prosjektsbeskrivelsen for CritLit. Søkeren kan få tilsendt prosjektbeskrivelsen ved forepørsel.

Den som tilsettes, vil også få faglig tilhørighet i Forskergruppe i sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk og multimodalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Stipendiatstillingen skal lede fram til en ph.d.-grad. Ansettelse skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innenfor enten nordisk språk og/eller litteratur, norsk som andrespråk eller et annet fagområde som er relevant for stillingen. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. Søkeren må ha karakter B eller bedre fra master eller hovedfag. Erfaring fra undervisning i grunn- eller videregående skole er en fordel. Det forutsettes at den som får stillingen, søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage, skole og høyere utdanning.

Den som tilsettes, må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Instituttet har få menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan førsteamanuensis Aslaug Veum, tlf. +47 31 00 93 62/+44 97 76 02 31, ved Institutt for språk og litteratur kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
  • hovedfags-/masteroppgaven
  • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen