Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i flerspråklighet og kognisjon

Søknadsfrist: 31.05.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap / Institutt for språk og litteratur har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i flerspråklighet og kognisjon

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig stilling som stipendiat innenfor flerspråklighet og kognisjon. Stillingen er ledig fra 01.08.2020 eller med tiltredelse etter nærmere avtale med instituttet.

Stillingen er knyttet til Institutt for språk og litteratur, og nærmeste overordnede er instituttleder eller faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Notodden eller campus Vestfold, og vil avklares i forbindelse med ansettelse. Stipendiaten vil knyttes til forskergruppen Flerspråklighet, læring og utvikling (FLU).

Ansettelse skjer for en periode på tre år, uten undervisningsplikt. Det er også mulighet for ansettelse i fire år, med 25% undervisningsplikt, avhengig av søkernes kvalifikasjoner. Dette vil avklares i løpet av ansettelsesprosessen.

Om doktorgradsprosjektet

Flerspråklighet som fenomen og som forskningsfelt har de siste årene blitt stadig mer aktuelt på grunn av samfunnsendringer som internasjonalisering, økt mobilitet, flyktningstrømmer og globalisering. I Norge i dag kan vi si at alle elever vokser opp i en flerspråklig hverdag, med norsk (bokmål, nynorsk, dialekter), samisk, nabospråkene dansk og svensk, engelsk fra 1. klasse, fremmedspråk senere i opplæringen, og kanskje med et annet hjemmespråk eller flere andre språk i elevenes nære omgivelser. Flerspråklighet og de mangfoldige perspektivene som knyttes til begrepet ̶ lingvistiske, pedagogiske, samfunnsrelaterte, psyko- og nevrolingvistiske, samfunnspsykologiske m.fl. utgjør både nasjonalt og internasjonalt et svært aktuelt forskningsområde.

For opplæringen betyr det endrete synet på språkkompetanse bl.a. at alle språkene til en elev ses på som en verdifull ressurs, et repertoar som eleven både har med seg og videreutvikler i opplæringen. I Norge er dette paradigmeskiftet også i ferd med å bli synlig i nasjonale styringsdokumenter for opplæringen. Ph.d.- prosjektet skal bidra til å utvikle kunnskap om lærernes sentrale rolle i dette skiftet, i språkfag og i opplæringen generelt.

Læreres og lærerstudenters oppfatninger og praksis relatert til elevenes flerspråklighet skal danne rammen for ph.d.-prosjektet, innenfor det som er beskrevet ovenfor. Søkerne skal selv formulere sitt prosjekt og tydeliggjøre sitt perspektiv på forskningsfeltet.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innenfor språkfag, pedagogikk eller andre relevante masterutdanninger, normalt med en vektet gjennomsnittskarakter på mastergraden lik B eller bedre. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.

Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i kulturstudier.

Den som ansettes må kunne benytte et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) som arbeidsspråk og kunne forstå skriftlig og muntlig norsk.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid i forskergruppen og i andre relevante fora. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan instituttleder Jørn Boisen (tlf. 31009839) eller professor Heike Speitz (tlf. 35026544) ved Institutt for språk og litteratur kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
  • hovedfags-/masteroppgaven
  • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen