LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Doktorstipendiat i samfunn og helse / munnhelse i et helsefremmende perspektiv

Søknadsfrist: 04.12.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har ledig midlertidig stilling som Doktorstipendiat i samfunn og helse/munnhelse i et helsefremmende perspektiv

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra januar 2023 ledig 100% stilling som doktorstipendiat innenfor samfunn og helse /munnhelse i et helsefremmende perspektiv.

Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, og nærmeste overordnede er Liv H. Ausland. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.

Ansettelsen skjer for en periode på tre år og inkluderer gjennomføring av fakultetets forskerutdanning.

Om doktorgradsprosjektet

Dette PhD-prosjektet vil knyttes til prosjektet «Helsekompetanse og munnhelsekunnskap i helse- og omsorgstjenesten». Flere studier har vist at mange pasienter i hjemmetjeneste og på sykehjem ikke har forutsetninger for å ivareta egen munnhelse og at de ikke mottar tilstrekkelig hjelp fra personalet til å opprettholde en adekvat munnhelse. Erfaring fra Den offentlige tannhelsetjenesten viser at det er vanskelig å samle personalet til opplæring i en travel arbeidshverdag

. Derfor ønsker vi å utvikle en e-læringsmodul slik at opplæringen kan gjennomføres på tidspunkt som passer både arbeidsgiver og arbeidstaker, at flere gjennomfører opplæringen og at helsekompetansen i tjenestene vil økes og at brukerne dermed får bedre hjelp til å ivareta munnhelsen.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (90 eller 120 stp.) innen helsefremmende arbeid/folkehelse eller tilsvarende høyere utdanning i tillegg til grunnutdanning fra tannpleie/odontologi. Mastergraden må være oppnådd innen søknadsfristen. Søker med tannpleierutdanning vil bli foretrukket til stillingen.

Søkeren bør i tilegg ha kompetanse fra helse-, sosial- eller samfunnsvitenskap. Aktuelle kandidater bør beherske norsk eller et annen skandinavisk språk (dansk/svensk).

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i personorientert helsearbeid innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må ha:

 • evne til selvstendig og fokusert arbeid
 • være motivert for å dele kunnskaper
 • evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam
 • i tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges
 • personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 501 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Torill H. Tveito, telefon +4791806809
 • Instituttnestleder Liv H. Ausland +4731009120

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Ruth Helen Haugerud epost/tlf: ruth.haugerud@usn.no / 47 35 95 26 17

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • masteroppgave eller tilsvarende [dersom aktuelt]
 • X siders prosjektbeskrivelse eller motivasjonsbrev [angi antall sider]
 • Dokumentasjon på språkferdigheter [dersom aktuelt for stillingen]
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS