LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Stipendiat ved Klinisk institutt 1 (100 %)

Søknadsfrist: 13.08.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og åtte senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat

Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, Centre for Cancer Biomarkers CCBIO er det ledig ei stilling som stipendiat (100 %). Stillinga er ledig for ein periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid, eller til maksimalt 4 månader etter fullført doktorgrad dersom graden er fullført før fire år. Pliktarbeidet kan til dømes vere undervisning, eksamensarbeid eller rettleiing, alt etter behovet ved instituttet.

Stillinga er knytt til prosjektet: EvoMaps – Kartlegging av tidlig brystkreft, finansiert av Universitetet i Bergen

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Duktalt karsinom in situ (DCIS) regnes som en premalign lesjon. Imidlertid har bare få DCIS-lesjoner potensial til å utvikle seg til invasiv brystkreft. Siden underliggende evolusjonære prosesser stort sett er ukjente, er den kliniske prediksjonen av DCIS-progresjon fortsatt vanskelig. PhD-prosjektet tar sikte på å belyse regulatoriske mekanismer for tidlig utvikling og progresjon av brystkreft i dens mikromiljøvevskontekst. Derfor vil doktorgradsstudenten anvende state-of-the-art vevsbaserte analyser for å identifisere og beskrive cellulære økosystemer, der interaksjoner mellom tumorceller og deres tilstøtende mikromiljø driver klonal ekspansjon og sykdomsprogresjon i tidlige tumorstadier. I et langsiktig perspektiv vil studien legge grunnlaget for å avdekke nye terapeutiske muligheter samt klinisk relevante behandlingsstratifiseringsmodeller for tidlige brystkreftpasienter med spesielt fokus på strålebehandling.

Vi ser etter en nysgjerrig og entusiastisk doktorgradsstudent, med stor interesse for å studere de molekylære mekanismene for radioresistens ved tidlig brystkreft. PhD-prosjektet vil inkludere oppsett av 3D-cellekulturer fra primære tidlige brystkreftvevsprøver for å etablere en screeningsanalyse med høy gjennomstrømning for identifisering av molekylære mediatorer av radioresistens. Denne innsatsen vil bli supplert med in vivo strålingseksperimenter ved bruk av pasientavledede mus-intraduktale DCIS-modeller. Et sentralt aspekt ved doktorgradsstudiene vil være å lære å sette og diskutere genererte data i en bredere kontekst av gjeldende litteratur. Ytterligere oppgaver kan inkludere komplementære romlige in situ-analyser via bildedannende massecytometri (Hyperion), in situ-sekvensering og nærhetsligeringsanalyse for omfattende signaleringsprofilering av tumormikromiljøet i sammenheng med stråleterapirespons.

Vi tilbyr et svært tverrfaglig arbeidsmiljø innen translasjonell kreftforskning. Prosjektet er tett forankret i vårt internasjonale samarbeidsnettverk og vil gi muligheter for forskningsopphold hos våre samarbeidspartnere.

 Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha fullført mastergrad eller tilsvarande i biokjemi, molekylærbiologi, biomedisin, patologi eller bioinformatikk
 • Erfaring med cellekultur kreves
 • Erfaring med musehåndtering og eksperimentelle musemodeller (fortrinnsvis kreftmodeller) kreves, og ideelt sett bør kandidaten ha et sertifikat i Forsøksdyrvitenskap
 • Grunnleggende kunnskap i bioinformatikk inkludert programmering (f.eks. R) kreves
 • God kunnskap innen molekylærbiologiske teknikker inkludert RNA- og DNA-isolering, PCR, RT-PCR og kloning vil være en stor fordel
 • Kunnskap om RNAseq og eller ATAC-seq vil være en sterk fordel
 • Den som vert tilsett må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert, og ha gode samarbeidsevner
 • Søkeren bør være villig til å reise f.eks. i sammenheng med forskningsopphold hos internasjonale samarbeidspartnere
 • God skriftleg og munnleg engelsk, sjå dokumentasjonskrav

Søkjarar med utanlandsk utdanning må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle vurdering om utdanninga (bachelor og master) samsvarar med norsk mastergrad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om vurdering av høgare utdanning. Vi gjer merksam på at søknad om vurdering frå NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendast så tidleg som mogleg når du veit du vil søkje stipendiat stillinga. Dersom du ikkje har fått svar innan søknadsfristen, legg du ved dokumentasjon frå NOKUT om at dei har mottatt søknaden din.

Sjå også krav om dokumentasjon av engelsk-kunnskapar.

For stillinga gjeldt følgande:

Forskarutdanning (ph.d.-programmet):

Stilling som stipendiat har fullført forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten skal gå inn i eit godkjend opplegg for ein doktorgrad innafor ei tidsramme på 3 år, utan andre pålagte arbeidsoppgåver ved instituttet. Endeleg plan for gjennomføring av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter start i stillinga. Opptak i fakultetet sitt ph.d.-program er ein føresetnad for tilsetjing i stillinga.

Stipendiatstilling:

Stipendiatstillinga er ei åremålsstilling. Ingen kan vere tilsett som stipendiat i meir enn ein åremålsperiode ved same institusjon. Du kan heller ikkje tilsetjast i stipendiatstilling dersom du tidlegare har hatt slik tilsetjing ved ein annan institusjon i regionen. Undervisningsspråket er til vanleg norsk.

Vi tilbyr:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn for tida kr 540 500 (kode 1017, lønssteg 55) i lønsregulativet til staten. For søkjarar med minst eitt års tilsetjing i lege- eller tannlegestilling er løn for tida kr 557 100 (kode 1017, lønssteg 57). For søkjarar med spesialistutdanning er løna for tida kr 575 400 (kode 107, lønssteg 59) 
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse 
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stillinga
 • Karakterutskrifter og vitnemål (all høgare utdanning) og relevante attestar
 • Søkjarar med utanlandsk utdanning (bachelor og master) må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle vurdering om utdanninga samsvarar med norsk mastergrad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om generell vurdering av høgare utdanning. Har du ikkje fått svar innan søknadsfristen, kan du leggje ved dokumentasjon frå NOKUT om at dei har mottatt søknaden din
 • Dokumentasjon på engelsk-kunnskapar 
 • Ei fullstendig liste over publikasjonar og eventuelle andre faglege arbeid du vil det skal takast omsyn til
 • Eventuelle publikasjonar (pdf)
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Generell informasjon:

Nærare opplysingar om stillinga kan ein få ved å kontakte Carina Strell, epost: Carina.strell@uib.no

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS