LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Stipendiat ved Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 19.03.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og flere sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat

Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1 er det ledig ei stilling som stipendiat (100 %) for ein periode på tre (3) år. Stillinga er knytt til prosjektet ” Mage-tarmskolen” ved Gastroseksjonen, Medisinsk klinikk og Forskningssenter for digitale helsetjenester (forhelse.no), Helse Bergens Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) i Helse Bergen, og er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR).

Mage-tarmskolen er Noregs første, tverrfaglege, internettveiledete behandlingsprogram i somatikken, herunder pasienter diagnostisert med irritabel tarm-syndrom (IBS). Prosjektet er finansiert av Helse Vest Innovasjonsmidler. Mage-tarmskolen består av fem moduler basert på tekst, bilder og video. Modulene er utarbeidet av gastroenterolog, manuellterapeut (fysioterapeut), hjerneforsker, psykologspesialist og klinisk ernæringsfysiolog. Klinisk ernæringsfysiolog er tilgjengelig for digital veiledning, og spørsmål og svar gjennom hele behandlingstilbudet via trygg elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4 - f.eks BankID). Ved oppstart besvarer pasientane spørreskjema om symptomer og livskvalitet for evaluering av behandlingseffekt. Dette samles også ved tre og seks måneder. Behandlingsplattformen som benyttes er CheckWare.

Les mer om Mage-tarmskolen her.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

 • Som ein del av implementeringsfasen av hovedprosjektet innebærer arbeidsoppgåvene for kandidaten:
 • Planlegging og gjennomføring av evaluering og analyse av pasienters respons på behandlingen
 • Brukeropplevelse og tilfredshet, samt evaluering av ulike implementeringsstrategier.
 • Preliminære data viser at digital behandling ved IBS har svært god effekt hos ein andel av pasientane. Enkelte pasientar har rapportert å bli symptomfri, mens andre opplever inga betring. Hva er årsaken til dette? Eit av prosjektets hovedmål er å stratifisere helsedata frå deltagerne for å identifisere hvilke pasienter som får best nytte av et digitalt helsetilbud. Doktorgradsprosjektet vil være med å bygge opp og implementere somatikkens første digitale helsetilbud for alle pasienter med IBS i Norge. Prosjektet har som overordnet mål å tilby helsetilbudet nasjonalt frå og med 2024.
 • Kandidaten vil utføre selvstendig forskingsarbeid med ansvar for gjennomføring av sentrale delar av prosjektet frå ide til publikasjon. Det er også mulighet for å gjøre kost/nytte analyser i prosjektet.)

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha fullført mastergrad eller tilsvarande i medisin, klinisk ernæring eller sjukepleie, eller ha anna relevant mastergrad. Helsefag er ikkje nødvendigvis et krav.
 • I tilsetjinga vil det bli lagt avgjerande vekt på fagleg styrke
 • Det er ønskeleg at kandidaten innehar ei særskilt interesse for digitale løysningar og engasjement rundt digital behandling og verktøy. Erfaring frå dette er ein fordel.
 • Gode statistikk-kunnskaper.
 • Prosjekterfaring og klinisk erfaring er ein fordel.
 • Tidligere publisert publikasjon som førsteforfatter i fagfellevurderte internasjonale tidsskrift er en fordel (og/eller har gjort nøkkelbidrag i store publikasjoner).
 • Løsningsorientert og ikke redd for utfordringar.
 • Erfaring innen programmering (Python) og maskinlæring er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg
 • Erfaring frå relevante forskingsprosjekt vil telje positivt
 • Den som vert tilsett må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert, og ha gode samarbeidsevner,
 • Evne og motivasjon til å gjennomføre eit doktorgradsprosjekt
 • God skriftleg og munnleg engelsk, sjå dokumentasjonskrav

Søkjarar med utanlandsk utdanning må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle vurdering om utdanninga (bachelor og master) samsvarar med norsk mastergrad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om generell vurdering av høgare utdanning. Vi gjer merksam på at søknad om vurdering frå NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendast så tidleg som mogleg når du veit du vil søkje stillinga. Dersom du ikkje har fått svar innan søknadsfristen, legg du ved dokumentasjon frå NOKUT om at dei har mottatt søknaden din.

Sjå krav om engelsk-kunnskapar her.

For stillinga gjeldt følgande:

Forskarutdanning (Ph.d. - programmet) : Stilling som stipendiat har fullført forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten skal gå inn i eit godkjend opplegg for ein doktorgrad innafor ei tidsramme på 3 år, utan andre pålagte arbeidsoppgåver ved instituttet. Endeleg plan for gjennomføring av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter start i stillinga. Opptak i fakultetet sitt ph.d.-program er ein føresetnad for tilsetjing i stillinga

Stipendiatstilling: Stipendiatstillinga er ei åremålsstilling. Ingen kan vere tilsett som stipendiat i meir enn ein åremålsperiode ved same institusjon. Du kan heller ikkje tilsetjast i stipendiatstilling dersom du tidlegare har hatt slik tilsetjing ved ein annan institusjon i regionen. Undervisningsspråket er til vanleg norsk.

Vi tilbyr:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn for tida kr 509 500 (kode 1017, lønssteg 57) i lønsregulativet til staten. For søkjarar med minst eitt års tilsetjing i lege- eller tannlegestilling løn for tida kr 526 100 (kode 1017, lønssteg 57). For søkjarar med spesialistutdanning er løn for tida kr 544 400 (kode 1017, lønssteg 59)
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stillinga
 • Karakterutskrifter og vitnemål (all høgare utdanning) og relevante attestar
 • Søkarar med utanlandsk utdanning (både bachelor og/eller master) må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle vurdering om utdanninga (bachelor og master) samsvarar med norsk mastergrad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om generell vurdering av høgare utdanning. Har du ikkje fått svar innan søknadsfristen, kan du leggje ved dokumentasjon frå NOKUT om at dei har mottatt søknaden din
 • Dokumentasjon på engelsk-kunnskapar
 • Ei fullstendig liste over publikasjonar og eventuelle andre faglege arbeid du vil det skal takast omsyn til
 • Eventuelle publikasjonar (pdf)
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Generell informasjon:

Nærare opplysingar om stillinga kan ein få ved å kontakte:

 • Førsteamanuensis Birgitte Berentsen Jacobsen, e-post: birgitte.berentsen@helse-bergen.no, mobil 91545159

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS