Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Stipendiat i molekylær cellebiologi / biokjemi

Søknadsfrist: 10.08.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat i molekylær cellebiologi/biokjemi

Ved Institutt for biovitenskap er det ledig ei stilling som stipendiat i molekylær cellebiologi/biokjemi. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning). Stillinga er knytt til FRIMEDBIO prosjektet «LiceVault - implementing a model organism for studying vault function and application as smart adjuvant for fish vaccination» finansiert av Forskningsrådet.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

 • Vil du arbeide med å løyse mysteriet rundt ei av dei siste gåtefulle organellane i celler? Kvelv («Vaults») er store ribonukleoproteinkompleks som er funne i mange organismar, frå amøbar til menneske. Det har vore funne at dei er involvert i multiresistens, stressrespons og signalisering, men deira sanne funksjon er fortsatt ukjend. Gjennom vårt nye prosjekt LiceVault vil du få arbeide med å avdekke funksjonen til kvelva med eit spesielt fokus på deira rolle i kjemoresistens og stressrespons i atlantisk lakselus, ein viktig fiskeparasitt. Du vil bli med i eit internasjonalt team av dyktige forskarar i eit inspirerande fleirfaglig miljø.
 • Du likar å arbeide kreativt med eit breitt perspektiv: frå cellebiologi til fiskevaksinering.
  • Du vil få arbeide med å uttrykke kvelv og deira komponentar.
  • Du vil karakterisere kvelv i lakselusa via funksjonell genomikk og studere deira funksjon i forhold til stress- og kjemoresistens.

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande utdanning i molekylær biologi, biologi, biokjemi, biofysikk, eller eit relatert felt, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Erfaring frå et av dei følgjande feltane er ein føremon:
  • Protein- eller RNA-ekspression
  • PCR, qPCR, sekvensering, western-blot og andre molekylære metoder
  • Cellekultur
  • Måling av stressreaksjon, apoptose, med mer.
  • RNA-interferens
  • Arbeid med lakselus, relaterte arter, eller fisk
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane.

Om stipendiatstillinga

Om stipendiatstillinga:

Samla stipendperiode er 3 år, med høve til eit 4. år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning) fordelt med 25 % over tilsetjingsperioden. Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vil bli avgjort av instituttleiar ved tilsetjing.

Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling (stipendiat, vitskapleg assistent eller liknande), kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

Om forskarutdanninga:

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Frist for å søkje om opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet er to månadar etter tiltreding i stillinga eller etter oppstart av det forskingsprosjektet som skal leie fram til ph.d.-graden. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

Vi kan tilby

 • eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 54 (kode 1017 /LR20, alternativ 10) i det statlege lønnsregulativet. Dette utgjer ei årsløn på kr 479 600,- brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du enno ikkje har fullført mastergraden må du levere ei stadfesting på at mastergradsoppgåva er levert.
 • relevante attestar
 • godkjend dokumentasjon på at du oppfyller krav til engelskkunnskapar (dersom påkravd, jfr. Krav til engelskkunnskaper ved opptak til ph.d.-programmet)
 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Dr. Michael Dondrup, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen, [email protected], +47 55 58 43 54 eller
 • Prof. Frank Nilsen, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen, [email protected], +47 55 58 44 12

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen