LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Stipendiat i Geofysikk og Distribuert-Akustisk-Sensing

Søknadsfrist: 08.12.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Ph.d.-stipendiat i Geofysikk og Distribuert-Akustisk-Sensing for overvaking av hydrologiske fare langs jernbaneinfrastruktur.

Ved Institutt for geovitenskap er det ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat i Geofysikk og Distribuert-Akustisk-Sensing. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning). Stillinga er finansiert av Noregs forskingsråd (3 år; S-TRANET-prosjektet) og Universitetet i Bergen (4. år, om vurdert). Startdatoen er så snart som mogleg i 2024 og ikkje seinare enn 15. april.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Ei stor utfordring innan jernbanevedlikehald er hydrologi styring. Veldesigna dreneringssystem som består av ein kombinasjon av kulvertar, grøfter, skråningar og dreneringsrøyr er avgjerande for trygg drift av jernbanenettet. Dårleg design, eller mangel på vedlikehald av drenering, kan føre til flaum og sporstabilitet frå erosjon. Dette fører igjen til midlertidige fartsgrenser eller stenging av jernbanelinjer for å sikre trygg drift. Farehendingar som er knytte til hydrologiske problem inkluderer skred og avsporing.

S-TRANET-prosjektet leia av NORCE har som mål å utvikle, validere og bruke eit teknologisk rammeverk for å overvake hydrologiske risikoar og farehendingar som skjer på tvers av den norske jernbanetransportinfrastrukturen. S-TRANET vil særleg utnytte eksisterande fiberoptiske kommunikasjonsnettverk for å få geofysiske målingar relaterte til grunnvatn under sporstaden. Noregs vassdrags- og energidirektoratJernbanedirektoratetBane NOR og Politecnico di Torino er prosjektpartnarar av S-TRANET, saman med NORCE og Universitetet i Bergen.

DAS-data som er samla inn for føremålet med å fastsetje variasjonar i grunnvatnsinnhaldet vil hovudsakleg involvere passiv deteksjon av elastiske bølgjer som er genererte av vanleg togtrafikk eller andre nærliggande kjelder. Dei viktigaste kjeldene til “grunn-sanning” for DAS-teknikken vil vere målestasjonar som er i stand til å overvake grunnvatnsspeila og jordfuktigheita. I tillegg vil geofysiske undersøkingar ved hjelp av til dømes bakkepenetrerande radar (GPR) og elektrisk resistivitetstomografi (ERT), bli utførte på nokre testlokasjonar i periodar med ulike forventa grunnvatnstilstandar. Dette vil gje høgkvalitets referansemålingar som vil vere nyttige i utviklinga av datahandsamingsalgoritmar for DAS.

Den utnemnde doktorgradskandidaten vil:

 • Vurdere og utvikle signalhandsamingsmetodar som utvinn den naudsynte geofysiske informasjonen frå DAS-data, særleg med sikte på fleirkanal analyse av overflatebølgjer (MASW) og omgivnadsstøy interferometri.
 • Teste moglegheita for å bruke DAS for effektiv overvaking av sporstadtilhøve langs utvalde norske jernbanestader utsette for hydrologiske fare, inkludert maskinlæringsmodellar som kan oppdage og klassifisere subtile risikosignaturar.
 • Delta i innsamlinga av DAS-data.
 • Delta i geofysiske undersøkingar av dei utvalde stadene for kalibrering av DAS-avleidd grunninformasjon.
 • Samarbeide med den tverrfaglege gruppa av S-TRANET-partnarar.

 Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande utdanning i geofysikk (faste Jords fysikk) eller liknande, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Tydleg dokumentert erfaring med seismisk/seismologisk signalhandsaming er eit krav.
 • Tydleg dokumentert erfaring med programmering (til dømes Python) er eit krav.
 • Erfaring med fleirkanal analyse av overflatebølgjer (MASW), alternativt omgivelsesstøy interferometri, er ein føremon.
 • Erfaring med DAS handsaming er ein føremon.
 • Erfaring med grunngeofysiske undersøkingar (til dømes seismikk, GPR, ERT) er ein føremon.
 • Erfaring med maskinlæringsmetodar er ein føremon.
 • Erfaring med hydrologi/hydrogeologi er ein føremon.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar.
 • Gode norskkunnskapar er ein føremon.

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telje ved vurdering av kandidatane.

Særeigne krav for stillinga

Tilsetjinga blir gjennomført etter prinsippa i Statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskapteknologi og tenester. Dersom søknaden din blir rekna for å vere i strid med kriteria i sistnemnde lov, og dersom det blir vurdert at du ikkje kan starte i stillinga innan fristen som er oppgitt ovanfor, vil søknaden din bli avslått utan nærare vurdering.

For stillinga gjeldt følgande:

Om stillinga som ph.d.-stipendiat

Samla stipendperiode er 3 år, med høve til eit 4. år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning) fordelt med 25 % over tilsetjingsperioden. Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vert avgjort av instituttleiar ved tilsetjing.

Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling (stipendiat, vitskapleg assistent eller liknande), kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

Om forskarutdanninga

Som ph.d. stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Frist for å søkje om opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet er to månadar etter tiltreding i stillinga eller etter oppstart av det forskingsprosjektet som skal leie fram til ph.d.-graden. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr:

 • eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • løn som stipendiat (kode 1017) i samsvar med det statlege lønsregulativet. Dette utgjer ei brutto årsløn på kr. 532 200 (tilsvarande lønstrinn 54). Vidare opprykk skjer etter stillingsansiennitet.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga, der søkjarens relevans i høve til dei oppførte krava og fordelane, i samanheng med prosjektet, blir tydeleg uttrykt.
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du enno ikkje har fullført mastergraden må du levere ei stadfesting på at mastergradsoppgåva er levert.
 • relevante attestar
 • godkjend dokumentasjon på at du oppfyller krav til engelskkunnskapar (dersom påkravd, jfr. Krav til engelskkunnskaper ved opptak til ph.d.-programmet)
 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Prof. Isabelle Lecomte, Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen, epost: isabelle.lecomte@uib.no, tlf: +47 55 58 34 17
 • For HR-relaterte spørsmål ta kontakt med Vivian Stegen Jacobsen, epost: vivian.jacobsen@uib.no.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS