Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat ved Institutt for psykologi

Søknadsfrist: 24.09.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for psykologi er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet prosjektet "Self-directed learning that works: An integrative approach to helping students thrive academically" og forskningsgruppe Kognitiv psykologi.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra høsten 2019 og gjelder for fire år.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Stillingen er knyttet til forskningsgruppe Kognitiv psykologi ved Institutt for psykologi. Det aktuelle prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom flere ansatte i forskningsgruppen, og prosjektet gjennomføres i samarbeid med disse, med en av dem som hovedveileder. Forskningsgruppen arbeider ellers med ulike prosjekter knyttet til kognisjon, læring, undervisning, selvregulering, og annet (se hjemmesiden for gruppen).

Kontaktperson for stillingen er professor Frode Svartdal, tlf. 92646384, e-post [email protected] eller førsteamanuensis Rannveig Grøm Sæle, [email protected]

Stillingens arbeidsområde

Stipendiatstillingen skal gjennomføre en systematisk studie av undervisningspraksis og studenters bruk av læringsteknikker ved høyere læresteder, og prøve ut forskningsbaserte undervisningsteknikker med tanke på å dokumentere effekten av slike. Det foreligger en prosjektbeskrivelse, som interesserte søkere kan få tilsendt ved henvendelse til kontaktpersonene nevnt under.

Stillingen vil bli tillagt undervisning og undervisningsrelaterte oppgaver tilsvarende 25% av stillingen, hvorav en del inngår i den praktiske gjennomføringen av prosjektet.

Kvalifikasjoner

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

For stillingen kreves oppnådd cand. psychol., mastergrad med psykologi/pedagogisk psykologi som fordypning, eller annen utdanning som er godkjent likeverdig med disse. Karakter B eller bedre kreves.

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

Søker må beherske norsk, både skriftlig og muntlig. Dokumentert kompetanse innen temaer som kognitiv psykologi, læringspsykologi, pedagogisk psykologi, motivasjon, selvregulering tillegges stor vekt.

Interesse for studenters læring og undervisningskvalitet forutsettes, og undervisningserfaring fra høyere nivå vil være en stor fordel. Erfaring med forskningsbasert undervisning og/eller bruk av innovative undervisningsmetoder er ønskelig. Dokumentert erfaring med forskningsarbeid (statistikk, forskningsdesign, publikasjon av vitenskapelige arbeider) er også en fordel.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen tillegges vekt. Engasjement for undervisningsspørsmål, selvstendighet, samarbeidsvilje og personlig egnethet i undervisningsrollen bør kommenteres i søknaden.

Vi kan tilby

  • en aktiv forskningsgruppe
  • et godt arbeidsmiljø
  • gode velferdsordninger
  • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, og starter normalt på lønnstrinn 54 i Statens lønnsregulativ. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Stipendiat er en utdanningsstilling, og som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert ph.d.-studium. Tilsetting forutsetter at du er kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet. Informasjon om søknadsprosessen og opptak til ph.d.-studiet finner du her.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for tilsetting i denne stillingen.

Kontakt

Kontaktpersoner for stillingen er:

Slik søker du

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

  • søknadsbrev med en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen, der søker også kommenterer stillingens prosjektbeskrivelse og kvalifikasjonskrav i lys av egen kompetanse (ikke mer enn 1 side). Pedagogiske kvalifikasjoner må også kommenteres.
  • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
  • vitnemål og attester:- vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)- vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • dokumentasjon av engelskkunnskaper
  • eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgavenPedagogiske kvalifikasjoner kommenteres i søknaden

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av hovedoppgaven, masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen