Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat tilknyttet prosjektet "Jod og reproduktiv helse"

Søknadsfrist: 22.09.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er knyttet til masterutdanningen i jordmorfag og forskningsgruppen folkehelse og rehabilitering.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Velkommen som søker!

Stillingen er ledig 01.01.2020, og gjelder for fire år.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO).

IHO er ett av ti institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet har rundt 250 ansatte i hel- og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, i Hammerfest, i Narvik og i Harstad. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i åtte forskningsgrupper. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. For mer informasjon se: Institutt for helse- og omsorgsfag.

Stillingens forskningsområde

Stillingen er tilknyttet MISA-undersøkelsen (Miljø i svangerskapet og ammeperioden) med innsamlede data som grunnlag. PhD-prosjektet har til hensikt å fokusere på jodmangel som en nyoppdaget folkehelseutfordring i Norge. Gjennom det siste ti-året har studier i Norge dokumentert alarmerende jodmangel hos både unge ikke-gravide, gravide og ammende kvinner. Målet er å fremskaffe oppdatert og ny kunnskap om jodstatus i nord relatert til kvinners reproduktiv helse samt jordmødre og helsesykepleieres kliniske kompetanse. For mere informasjon om MISA-undersøkelsen, vises det til nettsiden til MISA: www.uit.no/helsefak/misa

Tilsettingsperioden for stillingen er fire år. Selve ph.d-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25% pr år skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet. Stillingen vil hovedsakelig bli tillagt undervisning på masterprogram i jordmorfag.

Kontakt

Kontaktperson for stillingen er:

Kvalifikasjoner

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

For stillingen kreves oppnådd relevant mastergradsutdanning eller annen likeverdig godkjent utdanning. Vi søker fortrinnsvis etter en kandidat med jordmorutdanning. Men søkere med annen relevant helsefaglig bakgrunn kan vurderes.

Søker må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

Ut over dette er grunnleggende kunnskaper i forskningsmetode en forutsetning. Særskilt erfaring med kvantitativ metode og prosjektarbeid tillegges vekt. God skriftlig og muntlig formuleringsevne er en forutsetning for tilsetting, samt dokumenterte gode norsk- og engelskkunnskaper tilsvarende kravet i norsk generell studiekompetanse.

I stillingen inngår pliktarbeid knyttet til undervisning og veiledning av studenter. Undervisnings- og veiledningserfaring samt pedagogiske kvalifikasjoner er derfor en fordel.

Motivert for helsefaglig forskning?

Motivasjon for stillingen og personlig egnethet vektlegges. Vi søker en kandidat med en genuin interesse for forskningsfeltet og som ser betydningen av å utvikle ferdigheter innen helsefaglig forskning og med henblikk på videre akademisk kvalifisering og karriereløp. I tillegg vektlegges personlige egenskaper som å være målrettet, strukturert, selvstendig og en god lagspiller.

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø
 • stor fleksibilitet
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Tilsettingsperioden er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov.

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via denne siden, og skal imnnehold:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • vitnemål og attester:

- vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)

- vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)

 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • kopi av masteroppgaven og eventuelle andre vitenskapelige arbeider

Pedagogiske kvalifikasjoner kommenteres i søknaden.

Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole med engelsk (140 timer) muntlig og skriftlig
 • TOEFL (test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Testing Service)
 • Fullført universitetsgrad I faget engelsk språk eller engelsk litteratur
 • Fullført ett års universitetsstudium i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • Vitnemål norsk videregående skole

Dersom du ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:

 • Bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen