Stilling:

Stipendiat tilknyttet prosjektet Fysisk aktivitet og kardiometabolsk helse

Søknadsfrist 13. august 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Idrettshøgskolener det ledig en stilling som stipendiat, tilknyttet prosjektet Fysisk aktivitet og kardiometabolsk. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppeFysisk aktivitet og folkehelse. Stillingen er for en periode på fire år og skal omfatte tre år med ren forskerutdanning. Det fjerde året, fordelt med 25% pr år, skal brukes til undervisning eller annet arbeid etter nærmere avtale med instituttet. Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.09.2018 og gjelder for fire år.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Mer informasjon om søknadsprosessen og ph.d.-forskrift finner du på Det helsevitenskapelige fakultets nettside.

Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Fysisk aktivitet og folkehelse, som er en tematisk og tverrfakultær forskningsgruppe ved UiT som dekker et bredt aspekt av fysisk aktivitet og helse. Forskningsgruppens overordnede mål er å generere et helsefaglig og samfunnsfaglig kunnskapsgrunnlag for implementering av tiltak for økt fysisk aktivitet i befolkningen.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil utføre et doktorgradsarbeid i løpet av fire år, dette omfatter forskerutdanning, dataanalyse, artikkelskriving, undervisning og sammenskriving av doktorgradsavhandling. Bearbeidelse og analyse av data fra akselerometre vil også være en sentral del av stillingen. Formålet med stipendiatet er å utvikle ny kunnskap om fysisk aktivitet i befolkningen og sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kardiometabolsk helse. Prosjektet vil baseres på data fra Tromsøundersøkelsen. Metodiske analyser og utvikling av målemetoder for fysisk aktivitet vil være sentralt i prosjektet.

Kvalifikasjonskrav

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

For stillingen kreves oppnådd mastergrad i fysisk aktivitet og helse, idrettsvitenskap, folkehelse, eller tilsvarende. Den som tilsettes må ha minimum karakteren B på mastergradsoppgaven eller tilsvarende.

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

Søker må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Søkere med utdanning og erfaring med forskning innen epidemiologi og fysisk aktivitet og helse vil prioriteres. I tillegg er det en fordel med kjennskap til og erfaring med Tromsøundersøkelsen. Erfaring fra datainnsamling, bearbeidelse og analyse av akselerometerdata og andre målemetoder for fysisk aktivitet er en fordel og vil tillegges vekt da stipendiaten forventes å bidra med kompetanse på akselerometre inn i forskningsgruppen.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Ved vurdering vil det bli lagt avgjørende vekt på søkerens arbeidskapasitet, potensiale og motivasjon for forskning innenfor fagfeltet. Det er ønskelig at søker har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er initiativrik og selvgående, og kan arbeide analytisk, målrettet og strukturert.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • evt. prosjektbeskrivelse
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse som stipendiat, jf. § 6 i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Tromsø.

Senest tre måneder etter tiltredelse skal endelig plan for forskerutdanningen være godkjent og avtalefestet. I forbindelse med det kan den som tilsettes få en frist på inntil 2 måneder fra tiltredelse til å levere utkast til prosjektbeskrivelse/omarbeidet prosjektbeskrivelse og forslag til emner i opplæringsdelen. Dersom ph.d.-avtale ikke foreligger innen fristen, kan arbeidsgiver heve avtalen, jf. § 1-3 (8) i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Kontaktperson for stillingen er:

GenereltTilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen