Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat innen zoofysiologi

Søknadsfrist: 25.09.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som stipendiat i Zoofysiologi for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi og forskningsgruppen Arktisk Kronobiologi og Fysiologi.

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Tilsettingen gjelder for 4 år.

Utdanningsstilling

Målet er at forskerutdanningen skal føre fram til doktorgrad (ph.d). Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet og ph.d. forskrift finnes på ph.d.-nettsidene til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) består av 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, via fysiologiske tilpasninger hos organismer, til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestriske miljøer. Instituttet fremstår som en moderne og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet samarbeider med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO på omfattende nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, ph.d stipendiater og teknikere.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen og prosjektet kan du kontakte:

Stillingens forskningsområde og andre arbeidsoppgaver

Forskningsfeltet for doktorgradskandidaten omhandler adaptive mekanismer som beskytter mot periodisk eksponering for alvorlig hypoksi og påfølgende oksidativt stress hos sjøpattedyr, i forbindelse med dykking. Tilpasningene vil studeres i en kronobiologisk kontekst, blant annet med bakgrunn i at dykkaktivitet som gir hypoksiske tilstander ofte oppviser døgnvariasjon, samtidig som det er påvist at cirkadiske og hypoksi-relaterte (HIF1-induserte) responser påvirker hverandre. Prosjektet vil i hovedsak benytte infrastruktur og dyremodeller som allerede er etablerte og tilgjengelige ved UiT og vil bestå av tre komponenter. I den første vil kandidaten fokusere på overlevelsen til hjerneceller fra sel og fordelingen og funksjonen til disses mitokondrier i normoksi og hypoksi; del to vil beskrive den temporale organiseringen av dykking og hypoksieksponering hos frittlevende selpopulasjoner (basert på eksisterende data); del tre vil omhandle hvordan forsvarsmekanismer mot hypoksi uttrykkes og endres avhengig av tid på døgnet/året, bl.a. ved bruk av cellekulturer. Prosjektgjennomføringen vil være tett knyttet til øvrig fysiologisk/kronobiologisk forskning innen Forskningsgruppen Arktisk Kronobiologi og Fysiologi. Kortere deler av prosjektperioden kan komme til å måtte tilbringes i utlandet.

Kandidaten vil bli del av en erfaren, kompetent og ekspansiv forskningsgruppe med sterk fokus på utforskning av fysiologiske tilpasninger hos dyr på høye breddegrader, og vil veiledes av Prof. Lars Folkow ([email protected] ), Prof. David Hazlerigg ([email protected] ) og Dr. Shona Wood ([email protected] ). Prosjektet vil gjennomføres i Arktisk Biologi-byggene på UiTs hovedcampus i Breivika, Tromsø, men med gode muligheter for feltdeltakelse, på tokt med forskningsfartøy. UiT kan tilby svært gode rammebetingelser for forskningen, både i form av topp-klasse infrastruktur, herunder et unikt forsøksdyranlegg, og et forskningsmiljø som er internasjonalt anerkjent for sin forskning innen hypoksitoleranse og kronobiologi.

Kvalifikasjoner

Kandidaten må ha en femårig mastergrad eller tilsvarende innen relevante bio-fa (fysiologi/nevrobiologi/biokjemi/molekylærbiologi), med karakteren C eller bedre.

Dokumenterbar bakgrunn innen de aktuelle temaene hypoksi/kronobiologi er en fordel. Det vil gis opplæring i forskning innen disse feltene. For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene for opptak til ph.d.-programmet viser vi til beskrivelsen i utfyllende bestemmelser ph.d. ved BFE og forskriften for graden ph.d. ved UiT.

Videre vil det legges vekt på personlig egnethet - særlig at kandidaten:

 • er motivert og har potensiale for forskning innen feltet
 • fungerer godt både med å arbeide selvstendig og i et fellesskap
 • har gode arbeidsrutiner og kan levere produkt i henhold til kontrakt

Språk

Søkeren må beherske engelsk og være villig til å lære seg norsk innen rimelig tid. Slik dekker du språkkravet.

Plan for stipendiatperioden:

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse som stipendiat i forskrift for graden philosophiae doctor(ph.d) ved UiT Norges arktiske universitet. Ved tilsetting fattes det et vedtak om midlertidig opptak til ph.d.-program. Den tilsatte kandidaten skal innen seks uker etter tiltredelse sende inn søknad om opptak til forskningsseksjonen. Søknaden omfatter blant annet bearbeidet prosjektbeskrivelse, avtaler og plan for gjennomføring av utdanningen. Dersom ph.d.-avtale ikke foreligger innen fristen, kan arbeidsgiver heve avtalen, jf. § 1-3(8) i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Pliktarbeid i form av undervisning vil bestå av forelesninger, kollokvieledelse og laboratorieundervisning innen de emner som forskningsgruppen Arktisk Kronobiologi og Fysiologi har ansvaret for: BIO-1006 Dyre- og plantefysiologi; BIO-2002 Fysiologi II (dyrefysiologi); BIO-2310 Arctic Biology, BIO-3008 Animal Physiology; BIO-3014 Biological Rhythms. Emneporteføljen inneholder både norsk- og engelskspråklige emner og pliktarbeidet forutsetter derfor ikke norskspråklighet.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Lønn

Stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik det fremgår av:

 • masteroppgaven eller tilsvarende,
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere må ta med originale vitnemål og attester til intervju.

Send inn din søknad via www.jobbnorge.no

For å bli vurdert av bedømmelseskomiteen er det viktig at vedlagte dokumenter som er nevnt nedenfor vedlegges i Jobbnorge innen søknadsfristen utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • masteroppgaven eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • brev som beskriver søkers motivasjon for forskningstemaet og eventuell erfaring som gjør søker særlig egnet for stillingen
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • attester og referanser med kontaktinformasjon
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse

Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • forfatter(e), arbeidets tittel.
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall.
 • for publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

Søknad og vedlegg via e-post kan ikke godkjennes.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen