Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i russisk kulturvitenskap

Søknadsfrist: 20.08.2019

Om stillingen

Doktorgradsstipendiat i russisk kulturvitenskap, “25 år med norsk-russisk kultursamarbeid i Barentsregionen: visjoner, tilnærminger, utfordringer og ringvirkninger”, ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er det 1. januar 2020 ledig stilling som stipendiat for å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet Institutt for språk og kultur og forskningsgruppen Russian Space: Concepts, Practices, Representations (RSCPR).

En stipendiatstilling har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.

Tilsettingen gjelder for 4 år med 25% undervisningplikt.

Stillingens tilhørighet

Stillingen er tilknyttet Institutt for språk og kultur (ISK). ISK har 75 fast ansatte, 10 professor II og omlag 30 stipendiater. I tillegg kommer rundt 35 midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, samt medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Instituttet har en svært aktiv forskningsprofil med stor tematisk bredde og huser et av verdens fremste språkvitenskapelige miljø, med forskergrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), sosiolingvistikk (LAIDUA), språktilegnelse (LAVA) og teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH). Instituttets miljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap hevder seg sterkt nasjonalt og er blant annet organisert i forskergruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space, WARGAME og ALMPUB.

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Det gis også doktorgradsutdannelse i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Se denne lenken for mer informasjon om forskningsgruppen Russian Space: Concepts, Practices, Representations.

Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Tromsø.

Stillingens forskningsområde

Barentssamarbeidet feiret nylig sitt 25-årsjubileum. Kulturutveksling har vært sentralt for norsk-russisk tilnærming og samarbeid i denne perioden og regionalt finnes det tallrike eksempler på gjennomførte prosjekter. Hundrevis av aktører på begge sider av grensen, profesjonelle og amatører, har gjennom årene investert tid, krefter og midler i arbeidet. Likevel stilles det stadig spørsmål ved den praktiske betydningen av kultursamarbeidet i og utover Barentsregionen. Den utlyste Ph.d.-stillingen skal undersøke forholdet mellom politiske visjoner, initiativer og forventninger til norsk-russisk kultursamarbeid i Barentsregionen på den ene siden og konkrete norske og russiske bidrag på den andre. Formålet er å oppnå en bedre forståelse av de reelle prosessene samarbeidet har igangsatt og deres forutsette og uforutsette innvirkninger på norsk-russiske relasjoner innen og utover Barentsregionen.

Prosjektet skal fremskaffe ny viten om det norsk-russisk kultursamarbeidet i Barentsregionen, fokusere på innflytelsesrike prosjekter, kartlegge framgang såvel som tilbakeslag og vurdere den potensielle betydningen av arrangementene lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det kan ta for seg prosjekter innen ett eller flere kulturfelt innen rammene av Barentskult eller andre deler av det offisielle Barentssamarbeidet, og/eller formelt uavhengige eller beslektede samarbeidsinitiativer: bildende og performativ kunst; muséer, gallerier og kuratorer; musikkfestivaler, turnéer og musikantutveksling; teater, drama og litteraturfestivaler, seminarer, forfatterbesøk og opphold; filmvisning og filmskaping; økumenisk og tverrkirkelig samarbeid.

Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendiatperioden.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Andrei Rogatchevski, Professor i russisk litteratur og kultur, tel: +47 77 64 42 32, mob. +47 979 68 937, e-post: [email protected] og
 • Instituttleder Eystein Dahl, +47 77 64 42 90, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. For opptak kreves MA-grad med karaktersnitt på minimum B eller tilsvarende. Søkeren må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk (dansk eller svensk). I tillegg må det dokumenteres engelsk-kunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d.-forskriften ved UiT.

Mer informasjon om studiet finner du på denne siden: uit.no/hsl/phd

For å bli tilsatt i stillingen kreves mastergrad i et humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag med dokumenterte kvalifikasjoner i russisk språk tilsvarende 100 studiepoeng, samt relevante kurs innen feltet russisk litteratur, kultur, historie og/eller politikk. Siden primærkilder vil foreligge på norsk og russisk må søkeren beherske begge språk. Søkeren må framlegge en prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider hvor det kort redegjøres for problemstilling, teori og metode knyttet til ph.d-prosjektet. For ytterligere informasjon om prosjekt og prosjektbeskrivelse, kontakt professor Andrei Rogatchevski. For mer informasjon om ph.d. utdanningen ved HSL-fakultetet, se denne siden: Utfyllende regler HSL

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse (mal for prosjektbeskrivelse finner du her: prosjektbeskrivelse)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon for engelskkunnskaper
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • mastergradsoppgave
 • andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. Retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i (fagområde).

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansene.

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. UiT kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Dersom det forefinnes uoverensstemmelser mellom engelsk og norsk utlysningstekst, skal den norske utlysningsteksten gis presedens.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Søk på stillingen