Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i mikrobiell økologi

Søknadsfrist: 04.07.2019

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig en stilling som stipendiat i mikrobiell økologi. Stillingen er for 3 år og plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi og Forskningsgruppen mikroorganisme og planter.Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) samler 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, PhD stipendiater og teknikere.

Stillingens forskningsområde

Opptining av Arktisk jord fører til utslipp av den skadelige drivhusgassen metan. På Svalbard har vi funnet bevis for at dype grunnvannsreservoarer bærer metan i svært høye konsentrasjoner til landoverflaten, noen ganger gjennom så mye som 60 meter permafrost. Vi har også observert grunnvann med høye metankonsentrasjoner som siver ut gjennom jorden som åpenbares ved tilbaketrekning av isbreer. Vi ønsker å forstå metanens kilde, hva som skjer med den mens den beveger seg under jorden, og hvor mye som når atmosfæren.PhD studenten vil være involvert prosjektene «Cells in the Cold» som fokuserer på tidsavhengig klimaregulering av CH4-produserende og konsumerende mikrobielle økosystemer, og «Climagas», som fokuserer på metanutslippssoner i tundraen på Svalbard.

Fokusområde for prosjektet:

Klimagassutslipp fra metankilder i tundraen.Vi vil benytte en kombinasjon av prosessmålinger, biokjemiske og molekylære metoder inkludert genomanalyser for å studere metanoksiderende mikroorganismer ved metanutslippssoner i tundraen på Svalbard.Hovedmålet for PhD studenten er å finne ut hvordan de metanoksiderende mikroorganismer oppfører seg ved naturlige sesongvariasjoner og etter endringer i temperatur og metanutslipp.

Prøver for feltundersøkelser og generering av modelløkosystemer vil bli samlet inn fra Svalbard.

PhD studenten vil bidra på feltarbeid gjennom alle årstidene, sette opp eksperimentelle økosystemer i lab, utføre gassmålinger, kjemiske analyser og ekstraksjon av nukleinsyrer. PhD studenten vil videre analysere data fra dette arbeidet med en kombinasjon av bioinformatikk og statistikk.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en PhD student som er motivert for forskning som strekker seg fra cellbiologi til økosystemfunksjon i et internasjonalt prosjekt som inkluderer utenlandsopphold med samarbeidspartnere og lengre opphold (uker til måneder) på Svalbard. En master i molekylærbiologi, mikrobiologi eller molekylær økologi er et absolutt krav.

Erfaring med analyse av store DNA og RNA sekvensdatasett, inkludert shotgun metagenomics, er en forutsetning for å søke. Erfaring med statistiske analyser eller eksperimentell mikrobiologi er ansett for å være en stor fordel. Det samme er erfaring i feltarbeid og med innhenting og analyse av metan og karbondioksid målinger, andre gassmålinger eller andre typer kjemiske analyser.

Språk

Søkeren må beherske engelsk, både skriftlig og muntlig. Stillingen er en del av et internasjonalt prosjekt i et internasjonalt miljø der arbeidsspråket vil være engelsk og vi ber om at søknaden skrives på engelsk. Les hvordan du dekker språkkravet.For et balansert utgangspunkt for tilsetting, og med tanke på at potensielle komitémedlemmer er engelskspråklige er det ønskelig at stillingen lyses ut på engelsk og at alle søknader som leveres er skrevet på engelsk.

Lønn

Stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopi av pass
 • Kopier av:
 • Vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • Vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • Diploma supplement for avlagte grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon (e-postadresse og telefonnummer) på 2-3 referanser, og deres tilknytting til søker
 • Masteroppgave eller alternativt sammendrag
 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
 • Forfatter(e), arbeidets tittel
 • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • For bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall
 • En kort beskrivelse av kandidatens bidrag til arbeidet / arbeidene
 • Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generell informasjon

For øvrig følges Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen