Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i innen parasittologi / ferskvannsøkologi

Søknadsfrist: 22.01.2020

Om stillingen

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) ser etter en høyt motivert kandidat for en stipendiatstilling innen parasittologi/ferskvannsøkologi. Stillingen er lagt til forskningsgruppen Ferskvannsøkologi. Stipendiatens forskning skal rettes mot hvordan parasitter påvirker sine verter i sammenheng med ulike stressfaktorer og endret dynamikk i næringsnett fortrinnsvis i subarktiske innsjøer.

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord


UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.


Institutt for arktisk og marin biologi


Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) består av 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, via fysiologiske tilpasninger hos organismer, til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestriske miljøer. Instituttet fremstår som en moderne og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene.


Instituttet samarbeider med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO på omfattende nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, ph.d stipendiater og teknikere.

Ansettelsen gjelder for 4 år.

Stipendiat er en utdanningsstilling. Målet er at forskerutdanningen skal føre fram til doktorgrad (ph.d). Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.

Stillingens forskningsområde

Stipendiatstillingen er tilknyttet Ferskvannsøkologisk faggruppe ved AMB. Stipendiatens forskning skal rettes mot hvordan parasitter påvirker sine verter i sammenheng med ulike stressfaktorer og endret dynamikk i næringsnett fortrinnsvis i subarktiske innsjøer. Analysene skal bygge på tilgjengelige langtidsdata og nye feltstudier/eksperimenter gjennomført i stipendiatperioden. Særlig vekt vil bli lagt på parasittologiske og økologiske langtidsresponser som følge av systempåvirkninger av klima-endringer og/eller andre menneskelige påvirkninger.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Søkere må ha mastergrad i ferskvanns- eller generell økologi, eller parasittologi. En solid bakgrunn i økologisk og parasittologisk teori og gode ferdigheter i vitenskapelig skriving er fordelaktig. God kunnskap i bruk av Excel, avanserte statistiske metoder, håndtering av store databaser og tidsserieanalyser er også en fordel. Felterfaring fra parasittologiske og økologiske studier av fisk og akvatiske økosystemer samt kjennskap til molekylære arbeidsmetoder er ønskelig.

Vi ønsker en godt motivert og dedikert student og legger derfor stor vekt på de personlige egenskapene til en vellykket søker. Kandidaten skal ha gode kommunikasjonsevner, en høy arbeidsmoral og være en god lagspiller. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå er en fordel.

Kandidaten skal legge en beskrivelse av motivasjon og ideer for doktorgradsprosjektet ved søknaden.

Søkeren må beherske engelsk, og være villig til å lære seg norsk innen rimelig tid. Hvordan du dekker språkkravet kan du lese her.

Plan for stipendiatperioden

Ansettelse forutsetter at du er kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet. Informasjon om søknadsprosessen og opptak til ph.d.-studiet finner du her: https://uit.no/bfe/phd

Ved ansettelse fattes det et vedtak om midlertidig opptak til ph.d.-program. Den ansatte kandidaten skal innen seks uker etter tiltredelse sende inn søknad om opptak til forskningsseksjonen. Søknaden omfatter blant annet bearbeidet prosjektbeskrivelse, avtaler og plan for gjennomføring av utdanningen. Dersom ph.d.-avtale ikke foreligger innen fristen, kan arbeidsgiver heve avtalen.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

  • søknadsbrev og CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • beskrivelse av motivasjon og ideer for doktorgradsprosjektet
  • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
  • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
  • masteroppgaven eller tilsvarende, og evt. andre vitenskapelige arbeider
  • diploma supplement for avlagte grader
  • dokumentasjon av språkkunnskaper
  • attester og referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og leveres elektronisk gjennom Jobbnorge innen søknadsfristen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik det fremgår av søknaden. I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsvilkår

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stillingen som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen