Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiatstillinger for kandidater med forskerlinje i medisin, psykologi eller odontologi

Søknadsfrist: 20.02.2020

Om stillingene

Ved Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig stillinger som stipendiat for kandidater med forskerlinje i medisin, psykologi eller odontologi.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: PhD – Det helsevitenskapelige fakultet.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Stillingene er ledig for tiltredelse fra juli 2020 og gjelder for inntil to år.Det forutsettes at de som ansettes viderefører forskningsprosjektet deres fra forskerlinjen. De som ansettes vil bli knyttet til det institutt, prosjekt og veileder som de hører til. I stillingene skal 25% pr. år brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for fakultetet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Administrativt ansvarlig for forskerlinjene Heidi Solberg, Telefon: 77 64 41 16 - E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Søker må ha bestått candidatis medicinae, master- eller profesjonsutdanning i psykologi, eller master i odontologi; alle med forskerlinjen fra UiT Norges arktiske universitet. De som tar eksamen med forskerlinjen våren 2020 kan også søke.

Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerns potenstial for forskning slik dette fremgår av vedleggene det vises til under "Søknaden", herunder søkers vitenskapelige potensiale synliggjort gjennom faglig progresjon i løpet av forskerlinjeutdanningen samt originalitet og kvalitet i pulikasjonene. Prosjektets gjennomførbarhet vil også vektlegges. I tillegg vil det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av ph.d.-studiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner.Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Søker må oppfylle kravene til opptak på fakultetets PhD-program: Opptak PhD Helsefak

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • Godkjent opplæringsdel ved forskerlinjen ved Helsefak
 • Anbefaling fra veileder som er signert, og med tidsramme for gjennomføring
 • Liste med status for publikasjoner/manuskripter som skal inngå i ph.d.-graden
 • Prosjektbeskrivelse signert av hovedveileder og alle biveiledere, inkludert milepælsplan for ferdigstilling av doktoravhandlingen
 • Liste over faglige arbeider og beskrivelse av disse:

- Forfatter(e), arbeidets tittel

- For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall

- For publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall

- Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker at det skal blit tatt hensyn til ved bedømmelsen

 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper, på én av følgende måter:

- Vitnemål norsk videregående skole med engelsk (140 timer) muntlig og skriftlig

- TOEFL

- IELTS

- Fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur- Fullført ett års universitetsstudium i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA, og undervisningsspråket har vært engelsk

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og må være attesterte kopier. Vi aksepterer kun søknader som er sendt elektronisk via www.jobbnorge.no innen fristen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Etter den faglige bedømmelsen av søkerne er utført, vil de best kvalifiserte kandidatene bli innkalt til intervju.Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Normal ansettelsesperiode vil være på inntil to år. Ansettelsesperioden tilpasses likevel tidsrammen for gjennomføring av prosjektet. Ansettelsesperioden inkluderer 25 % arbeid/undervisning for fakultetet.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode kode 1378. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen