LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Søknadsfrist: 10.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er det ledig en stilling som stipendiat tilknyttet NFR-prosjektet "Early intervention for children at risk of reading disorders in Northern Norway: A cluster randomised trial". Prosjektet ledes av professor Trude Nergård Nilssen og professor II Monica Melby-Lervåg ved ILP.

Den som ansettes blir del av en tverrfaglig, internasjonal forskergruppe og vil jobbe i et internasjonalt ledende forskningsmiljø på feltet. Det daglige arbeidsstedet vil være ved campus Tromsø.Tiltredelse er ønsket senest 26. oktober 2020. Stillingen gjelder for en periode på tre år fra tiltredelsesdato.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Stillingens forskningsområde

Et overordnet mål for forskningsprosjektet er å endre og forbedre dagens praksis for barn med lesevansker i skolen. De blir ofte fanget opp seint og tiltakene som iverksettes er ofte tilfeldige. Hovedmålet med den nye studien er å utvikle og prøve ut et forskningsbasert tiltak som kan forbedre avkodingsferdigheter og leseforståelse hos elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Studien er en randomisert kontrollert studie blant elever som på 1. og 2. trinn hører til risikogruppa for lese- og skrivevansker. Etter endt tiltaksperiode skal det undersøkes om elevene som fikk det forskningsbaserte tiltaket har større fremgang i lesing og skriving enn de som fikk et annet tilbud. Denne evalueringen vil skje i etterkant av tiltaket.

Stipendiaten vil få ansvar for utvikling av prosedyrer og gjennomføring av datainnsamling, men skal drive dette arbeidet fram i samarbeid med prosjektleder. Siden direkte arbeid med barna utgjør en vesentlig del av arbeidsoppgavene, er det en betingelse at søkerne behersker muntlig norsk svært godt.Aktuelle søkere må utforme en prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider innenfor rammen av RCT-studien. Prosjektbeskrivelsen skal dokumentere god kjennskap til forskningslitteraturen på området. Problemstillingene og/eller hypoteser må fremstilles klart og må være tilfredsstillende avgrenset i forhold til mål og prosjektplan. Ph.d.-prosjektet må basere seg på gjennomførbare metoder og ha en realistisk plan for progresjon. Analysemetodene må beskrives og avklares før prosjektstart. Den som ansettes må regne med å videreutvikle sin prosjektplan i samråd med prosjektleder. Prosjektbeskrivelsen må skrives på engelsk.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Søkere må ha mastergrad i spesialpedagogikk, pedagogikk, logopedi eller psykologi. Videre kreves det dokumentert vitenskapelig og faglig kompetanse innenfor et fagområde med høy relevans for forskningsprosjektet.

Søkere som er i avslutningen av mastergraden (ferdig i juni 2020) kan søke stillingen. Da må det legges ved karakterutskrift, utkast av masteroppgaven og informasjon om når tid graden blir fullført.

Den som ansettes forventes å ha god kjennskap til kvantitative analyser. Erfaring med kartleggings- og utredningsverktøy er en fordel.Det kreves svært gode kunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig. Søkere uten norsk generell studiekompetanse må dokumentere engelskkunnskaper som beskrevet her.

Til stillingen ønskes en person som er engasjert, analytisk, har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Personlig egnethet og evnen til å levere på tid vil tillegges stor vekt. Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram, se denne nettsiden.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen (skrives på engelsk)
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Evt. dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven
 • Vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
 • Prosjektbeskrivelse (skrives på engelsk), se informasjon under "Stillingens forskningsområde". Mal for prosjektbeskrivelsen finnes her : HSL-fakultetet -> Opptak -> Krav til opptakssøknaden.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn tre år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at kandidaten som ansettes kan fremvise gyldig politiattest før tiltredelse i stillingen, ettersom stillingen innebærer å jobbe direkte med barn.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS